Thánh lễ Giới trẻ thừa sai Huế - tháng 4/2025

Trong niềm vui hân hoan mừng Chúa Phục Sinh, Giới Trẻ Thừa Sai Chúa Cứu Thế Huế cùng nhau mừng lễ kết thúc Tuần Bát Nhật Phục Sinh, vào tối 06/04/2024.

Lệnh truyền của Đấng Phục Sinh rằng “Anh em hãy đi tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”(Mc 16:15); đây là căn tính của Giới Trẻ Thừa Sai, được mời gọi tham dự vào sứ vụ loan báo Tin Mừng cho người nghèo khó theo đặc sủng và linh đạo Dòng Chúa Cứu Thế. Khi tham dự vào sứ vụ loan báo Tin Mừng, người trẻ được hưởng phúc bình an của Tin Mừng và ơn cứu độ của Đấng Phục Sinh.

Tạ ơn Chúa. HALLELUIA HALLELUIA.

(RYVM Team)z5324035802672_a00217c068d63aec6f8e070e31489ca7 - Copy z5324035810633_9d46f678eeb7054ade907518d9e87fa0 - Copy z5324035812315_a45c37bf582177c6c073047f6eae1730 - Copy z5324035820642_a11b4f6fa36d2c32a7a4bfaa3eb7ab9c z5324035829367_8b67debaefe09ff72db493d7d7550935 z5324035829580_ec83a3cd94da6aaf95d0c89a60291d8c z5324035843485_d3af2af851dea984e573c7c21009f3cdz5324035844937_af76e123f40e63f4538c517d70880280

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube