Tìm hiểu Tin Mừng Chúa Nhật XV Thường Niên Năm C - Lc 10,25-37: Tôi phải làm gì để được sống?

Kính mời quý vị cùng Linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện DCCT, tìm hiểu bản văn Tin Mừng được Phụng vụ Hội Thánh Công Giáo công bố trong Chúa Nhật XV Thường Niên Năm C – Lc 10,25-37.
Bài Tin Mừng này được chia thành 2 phần:
– Phần 1: Thỉnh vấn về điều răn trọng nhất (Lc 10,25-28);
– Phần 2: Dụ ngôn người Samari nhân hậu (Lc 10,29-37).

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube