Thánh Thể, sự trồi lên của cái chết Cứu Độ 'Bí Tích Vượt Qua' (tiếp theo)

Dấu chỉ chỉ là sự diễn tả của mầu nhiệm trong cõi thế. Thánh Thế không là hy tế Đức Kitô do các dấu chỉ. Nguyên lý làm cho Thánh Thể thành hy tế chính là mầu nhiêm Vươt Qua mà Thánh Thể là biểu tượng có thật, là sự hội nhập vào sự hữu hình của cõi thế:

Khi Đức Giêsu làm cho mình nên hiện diện cho cộng đoàn nhờ Thánh Thể, thì chính là trong khoảnh khắc ấy, trong tính hiện tại của hy tế mà Ngài đến.

Thánh Thể là hy tế được hiện tại hoá: Thánh Thể không bất thần đến, không là một bí tích hậu vượt không chồng thêm lên biến cố Vượt Qua, biến cố đã có tính cách cánh chung, đã là sự viên mãn cùng tận.Hy-Te-Cuu-Do

Thánh Thể không là một sự tái diễn, một sự làm mới lại để tăng số đến vô tận hy tế không thể lập lại của Đức Kitô.

Nó không tái hiện tại hoá hy tế đó, vì hy tế đó hiện tại mãi mãi. Nó là sự trổi lên của hy tế đó trong thế giới chúng ta, là sự “diễn ra”, lộ ra của công cuộc cứu độ.

Trong mầu nhiệm Vượt Qua, Đức Kitô là đỉnh cao, là chóp đỉnh cánh chung của hoàn vũ và này đây Ngài nổi lên trong không gian và thời gian chúng ta để đảm nhận Hội Thánh trong sự hiệp thông với thân thể và hy tế Ngài. Để Hội Thanh thấm nhiễm mầu nhiệm Vượt Qua, chia sẻ cùng một cái chết và cùng một sự sinh làm con. Để Hội Thánh hiệp thông vào ơn cứu độ, lúc ơn ấy đang xảy ra.

Thánh Thể là sự trong suốt của mầu nhiệm Vượt Qua trong những thực tại đời này, là tủ kiếng trưng bày cánh chung trong đời sống thế tạm của Hội Thánh, là sự hiện diện Vượt Qua và sự măc khải lờ mờ của nó.

“Vì trong Thánh Thể, Đức Kitô hiện diên, mà Đức Kitô hiện diện là hy tế hiện diện”:

Vậy, Thánh Thể là hy tế cũng như sự hiện diện và bởi vì là sự hiện diện, vì thân thể Đức Kitô cũng là hy tế của Ngài. Sự hiện đến và hiện diện của Đức Kitô là sự hiện đến và hiện diện của mầu nhiệm Vượt Qua, vì Đức Kitô là mầu nhiệm ấy, là ơn cứu độ lúc nó đang diễn ra. Sự hiện diện của Ngài là sự hiến ban chính thân mình. Ngài đến để hy sinh mạng sống, bằng cái chết “vì nhiều người”, bằng sự đời đời sinh ra vì họ.

  • Mọi sự hiện diện: ‘Hội Thánh, Kitô hữu, Tông đồ, lời tông đồ, đều có tính cách hy tế’. Không bao giờ Đức Kitô tỏ hiện ra ở đời này nhờ những thực tại hữu hình mà không khai trương hy tế Ngài ở cõi thế:
  • Ngài đến cõi thế này dưới hình thức Hội Thánh là thân thể Ngài trong hy tế Ngài. Người ta trở thành Kitô hữu nhờ cùng hiêp thông trong sự chết và sự sống lại với Đức Kitô.
  • Đức Kitô sông lại, nên hữu hình dưới những nét của người tông đồ, thế mà Thánh Phaolô nói Ngài bị đóng đinh thâp giá với Đức Kitô… và Đức Kitô sống trong ngài (GI 2, 19).
  • Lời tông đồ là lời Đức Kitô (Rm 10, 14) là một sự tỏa phát của sự hiện diện của Ngài (2 Cr 2, 15-17) nên nó vừa bị đóng đinh thập giá, vừa mang quyền năng Phục Sinh của Thiên Chúa ( l Cr 1, 17). Mọi sự hiện diện đều có tính cách hy tế.

Bởi đó không thể tách rời, phân biệt Thánh Thể với tư cách sự hiện diện với trong với tư cách hy tế, bởi lẽ Thánh Thể là hy tế vì nó là sự hiện diện.

Người ta có thể đảo lại lời khẳng định: Thánh Thể là sự hiện diện, bởi vì nó là bí tích của sự hy tế.

  • Thật vậy, quang lâm (sự đến và hiện diện) là một khía cạnh của mầu nhiệm Vượt Qua, sự chết tôn vinh là đỉnh cao của Nhập Thể, là sự ngự đến trần gian và hiện diện cách viên mãn. Đức Kitô chết vì ta và sống lại tiến về ta (ad nos) khi hiến mình cho ta. Thánh Thể là sự hữu hình của mầu nhiệm Vượt Qua, mầu nhiêm có tính cách quang lâm: một sự hiện diện do hy tế.
  • Một sự hiên diện như thế thì năng động, tác động, nó là sự hiện diện của cuộc cứu thế phổ quát và độc nhất (mà Thánh Thể là điểm đụng chạm) ở mọi nơi chốn, mọi thời đại nào đó trong Hội Thánh và nơi mỗi tín hữu.
  • Vậy không phải những dấu chỉ ‘bánh chỉ Mình, rươu chỉ Máu đổ ra’ nói lên tính cách hy tế của Thánh Thể. Dấu chỉ chỉ là sự diễn tả của mầu nhiệm trong cõi thế. Thánh Thế không là hy tế Đức Kitô do các dấu chỉ. Nguyên lý làm cho Thánh Thể thành hy tế chính là mầu nhiêm Vươt Qua mà Thánh Thể là biểu tượng có thật, là sự hội nhập vào sự hữu hình của cõi thế: chính mầu nhiêm ấy đảm nhận những yếu tố, làm chúng đầy ý nghĩa, làm cho việc cử hành Thánh Thể thành sự hiện tại của hy tế Đức Kitô trong Hội Thánh.

Bởi đó bí tích này, nơi mầu nhiêm cứu độ trong biến cố của nó trồi lên trong cõi thế. là mầu nhiêm đáng sơ (mystenum tremendum).

  • Trong sự khiêm hèn của bí tích. Đức Kitô đến gặp Hội Thánh trong khoảnh khắc oai nghi này, lúc tác động tạo dựng và thánh hoá của Thiên Chúa đạt chóp đỉnh, lúc thế giới tội lỗi chết đi, lúc ơn cứu độ cùng tận xuất hiện và thế giới vĩnh hằng phát huy, lúc Đức Kitô có đầy sự viên mãn của Thiên Chúa (C1 1, 19) và được Hội Thánh tung hô là “Thánh, Thánh chí Thánh” cùng với Thiên Chúa.
  • Mầu nhiệm đáng sợ cũng là mầu nhiệm khiến Hội Thánh hân hoan, vững tin. Vì mọi sự được ban cho Hội Thánh: khả năng vượt qua sự tầm thường và những chia rẽ của mình, khả năng chiến thắng trên những cám dỗ, được tha tôi, được vinh thắng nhờ tình yêu và sự sống “nuốt trên” sự chết (l Cr 15, 45). Chỉ còn một nỗi lo sợ là lòng tin tưởng quá nhỏ và việc đón nhận ơn cứu độ cùng tận quá ti tiểu.

Theo F. X. Durrwell, C.Ss.R.

trong “Thánh Thể Bí Tích Vượt Qua

(còn tiếp)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube