Thánh lễ ban Bi Tích Thêm Sức cho 113 em Thiếu nhi Thánh Thể Xứ Đoàn Chúa Kitô Vua Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Sáng nay Thánh lễ 8g 00 Chúa Nhật XXII Thường Niên B ngày 02/09/2018 Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn. Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng Giám mục Giám quản Tổng Giáo Phận Sài Gòn đến chủ tế thánh lễ tạ ơn và ban Bí Tích Thêm Sức cho 113 em thiếu nhi Thánh Thể Xứ Đoàn Chúa Kitô Vua….

20180902 TL Them Suc DMHCG (1)

20180902 TL Them Suc DMHCG (2)

20180902 TL Them Suc DMHCG (3)

20180902 TL Them Suc DMHCG (4)

20180902 TL Them Suc DMHCG (5)

20180902 TL Them Suc DMHCG (6)

20180902 TL Them Suc DMHCG (7)

20180902 TL Them Suc DMHCG (8)

20180902 TL Them Suc DMHCG (9)

20180902 TL Them Suc DMHCG (10)

20180902 TL Them Suc DMHCG (11)

20180902 TL Them Suc DMHCG (12)

20180902 TL Them Suc DMHCG (13)

20180902 TL Them Suc DMHCG (14)

20180902 TL Them Suc DMHCG (15)

20180902 TL Them Suc DMHCG (16)

20180902 TL Them Suc DMHCG (17)

20180902 TL Them Suc DMHCG (18)

20180902 TL Them Suc DMHCG (19)

20180902 TL Them Suc DMHCG (20)

20180902 TL Them Suc DMHCG (21)

20180902 TL Them Suc DMHCG (22)

20180902 TL Them Suc DMHCG (23)

20180902 TL Them Suc DMHCG (24)

20180902 TL Them Suc DMHCG (25)

20180902 TL Them Suc DMHCG (26)

20180902 TL Them Suc DMHCG (27)

20180902 TL Them Suc DMHCG (28)

20180902 TL Them Suc DMHCG (29)

20180902 TL Them Suc DMHCG (30)

20180902 TL Them Suc DMHCG (31)

20180902 TL Them Suc DMHCG (32)

20180902 TL Them Suc DMHCG (33)

20180902 TL Them Suc DMHCG (34)

20180902 TL Them Suc DMHCG (35)

20180902 TL Them Suc DMHCG (36)

20180902 TL Them Suc DMHCG (37)

20180902 TL Them Suc DMHCG (38)

20180902 TL Them Suc DMHCG (39)

20180902 TL Them Suc DMHCG (40)

20180902 TL Them Suc DMHCG (41)

20180902 TL Them Suc DMHCG (42)

20180902 TL Them Suc DMHCG (43)

20180902 TL Them Suc DMHCG (44)

20180902 TL Them Suc DMHCG (45)

20180902 TL Them Suc DMHCG (46)

20180902 TL Them Suc DMHCG (47)

20180902 TL Them Suc DMHCG (48)

20180902 TL Them Suc DMHCG (54)

20180902 TL Them Suc DMHCG (49)

20180902 TL Them Suc DMHCG (50)

20180902 TL Them Suc DMHCG (51)

20180902 TL Them Suc DMHCG (52)

20180902 TL Them Suc DMHCG (53)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube