Thánh Gioan Baotixita có biết Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế không?

Trong Tin Mừng có đoạn nói rằng ông Gioan sai các môn đệ đến hỏi Đức Giêsu : “Ông có phải là Đấng Cứu Thế hay không hay chúng tôi còn phải đợi Đấng nào khác ?” Nếu ông Gioan sai các môn đệ hỏi Chúa Giêsu như vậy thì phải chăng ông Gioan không biết Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế? Nhưng sao lúc Chúa Giêsu bắt đầu cuộc đời công khai của mình thì ông Gioan đã nói : “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian”?

Giải đáp

Thánh Gioan Tẩy Giả sai các môn đệ đến hỏi Chúa Giêsu : “Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác ?” (Lc 7, 20). Qua câu hỏi, trước tiên chúng ta cũng thấy được sự nôn nóng của Gioan Tẩy Giả trong lúc ông đang phải ngồi tù và ông cũng cảm thấy giờ ra đi đã gần. Ông mong muốn được nhìn thấy điều ông loan báo được thực hiện. Ông cũng như những người đương thời chờ đợi một Đấng Mêsia oai hùng, Đấng đến thanh tẩy trong Lửa và Thánh Thần như ông đã từng tuyên bố : “Tôi, tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, nhưng có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa” (Lc 3, 16). Chúng ta đã không thấy Gioan Tẩy Giả loan báo một Đấng đến làm cho người mù được thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng.

Như thế, một câu hỏi được đặt ra là Thánh Gioan Tẩy Giả  có biết Đức Giêsu là Đấng Cứu Thế không ?

Ở đây chữ biết nếu được hiểu là thấu rõ hết mọi sự cách tường tận về bản tính cũng như mọi việc Đức Giêsu sẽ thực hiện thì Gioan Tẩy Giả không có được tri thức ấy. Còn việc biết Đức Giêsu là Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian thì Gioan Tẩy Giả biết  trong mức độ được Thánh Thần tỏ cho ông biết để ông có thể hoàn tất vai trò sứ giả dọn đường cho Đấng Cứu Thế. Cho nên những gì ông biết vẫn không hoàn toàn đầy đủ mà chỉ được giới hạn trong sứ mạng của ông thôi. Ông được sai đến để kêu gọi sám hối, chuẩn bị các tâm hồn đón nhận Tin Mừng của Đức Giêsu nên những gì ông biết về Đức Giêsu dưới sự soi sáng của Thánh Thần cho ông có khả năng giới thiệu Người cho người khác.

Lm Giuse Nguyễn Ngọc Bích CSsR

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube