Phải hiểu thế nào về sự hiện diện đích thực của Chúa Giê su trong bí tích Thánh Thể?

“Bởi vì chính Chúa Giêsu đã tuyên bố, chính Ngài đã nói về bánh: ‘ Này là mình Thầy’, còn ai có thể nghi ngờ lâu hơn nữa ? Vì Ngài đã khẳng định và nói : ‘ Này là máu Thầy’, ai dám phản đối và nói đó không phải là máu Ngài ?”

giải-dapThưa Cha, phải hiểu thế nào về sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể ? Sự hiện diện ấy có khác với việc Ngài hiện diện khi có nhiều người họp nhau lại cầu nguyện nhân danh Chúa không ? Sau khi truyền phép bánh rượu đã trở thành Mình và Máu Thánh Chúa, nhưng tại sao khi chịu lễ con vẫn thấy có hương vị của bánh và mùi của rượu ?

Giải đáp

Trong Hiến Chế về Phụng Vụ số 7, Công Đồng Vaticanô II đã trình bầy những cách thế hiện diện của Chúa Giêsu trong Giáo Hội : “Người hiện diện trong các Bí Tích nhờ quyền năng của Người; vì thế ai rửa tội là chính Chúa Kitô rửa, Người hiện diện trong Lời của Người vì chính Người nói khi ta đọc Thánh Kinh trong Giáo Hội. Sau hết Người hiện diện khi khi Giáo Hội cầu khẩn và hát Thánh Vịnh, như chính Người đã hứa : ‘Đâu có hai ba người nhân danh Thầy mà họp lại, Thầy sẽ ở đó giữa họ’ (Mt 18, 20).” Nhưng cách hiện diện siêu vượt hơn cả là sự hiện diện của Ngài trong bí tích Thánh Thể như Công Đồng Vaticanô II đã viết : “Chúa Kitô hằng hiện diện trong Giáo Hội, nhất là trong các hoạt động phụng vụ. Người hiện diện thật sự trong Hy Lễ, không những trong con người của thừa tác viên, vì ‘như xưa chính Người đã tự dâng mình trên Thập Giá thì nay chính Người cũng tự dâng mình nhờ thừa tác vụ của các linh mục.’, nhất là hiện diện thực sự dưới hai hình thái Thánh Thể”.

Vào thế kỷ thứ 13 với Công đồng Lateranô và nhất là Công đồng Trentô (thế kỷ 16), Giáo Hội đã muốn làm sáng tỏ mầu nhiệm của sự hiện diện thật của Mình và Máu Đức Kitô trong Thánh Thể bằng thuyết chuyển bản thể. Theo giáo thuyết này, trong thánh lễ, sau lời truyền phép, sẽ diễn ra ‘sự biến đổi mầu nhiệm và tuyệt đối: tất cả bản thể của bánh trở nên Mình Thánh Chúa và tất cả bản thể của rượu trở nên Máu Thánh Chúa’ (CĐ Trentô). Chính bởi sự biến đổi ấy mà có sự hiện diện thực sự của Chúa trong bánh và rượu.

Thánh Cyrillô thành Giêrusalem (313-387) trong “Giáo Lý nhiệm huấn” dành cho người tân tòng ngài đã diễn tả sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể một cách rõ ràng và dễ hiểu như sau :

“Bánh này không còn là bánh, dù bằng chứng của vị giác thế nào đi nữa, nhưng là thân mình Chúa Kitô. Rượu này không còn là rượu dù giác quan có nói thế nào đi nữa, nhưng chính đây là máu Chúa Kitô” (Giáo Lý nhiệm huấn IV, 9)

“Bởi vì chính Chúa Giêsu đã tuyên bố, chính Ngài đã nói về bánh: ‘ Này là mình Thầy’, còn ai có thể nghi ngờ lâu hơn nữa ? Vì Ngài đã khẳng định và nói : ‘ Này là máu Thầy’, ai dám phản đối và nói đó không phải là máu Ngài ?” ( Giáo Lý nhiệm huấn IV, 1)

Tóm lại, sau lời nguyện truyền phép, bánh và rượu chỉ còn hình dạng bên ngoài mà thôi ; bản thể bên trong của bánh và rượu ấy đã biến thành Mình và Máu Chúa Kitô. Tuy bánh và rượu đã được biến đổi bản thể thành Mình và Máu Thánh Chúa nhưng vẫn còn dạng vật chất bên ngoài của bột lúa miến và cốt rượu nho. Do đó ta vẫn cảm thấy mùi vị lúa miến của bánh và hơi men của rượu mà nếu uống nhiều có thể … say.

Lm Giuse Nguyễn Ngọc Bích CSsR

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube