Nguồn gốc Vượt Qua của Thánh Thể - Được thiết lập bởi Quyền Năng cuộc Phục Sinh I

Quyền năng vô tận được thi thố ra trong cuộc Phục Sinh sai gởi Đức Kitô vào trần gian và làm Ngài có mặt cho trần gian. Chính do quyền năng này mà có sự biến đổi trong Thánh Thế, làm cho Đức Kitô nên hữu hình. Bởi đó một tác giả xưa đã viết: “Xác thịt Đức Kitô đã trở nên Thánh thể do cuộc Phục Sinh”.

Do quyền năng của Đấng Phục Sinh:

 • Khi Phục Sinh, Đức Kitô có quyền biến đổi bánh và rượu khi tôn vinh Đức Giêsu, Cha đặt Ngài trong chính quyền Chúa của Người (P1 2, 9-11) chia sẻ quyền năng cho Ngài. Quyền năng này tuyệt đối và ảnh hưởng đến chính thực hữu của vạn vật.
 • Đối với ai tin Đức Giêsu là Chúa, thì việc biến đổi bánh và rượu không còn là chuyện không thể có được. Việc tin bí tích Thánh Thể được chứa đựng trong việc tin vào cuộc Phục Sinh. Thánh Thể là hiệu quả và dấu chỉ chói lọi của việc Đức Kitô làm Chúa trên vũ họàn.Chien Vuot Qua

Do quyển năng của Cha:

 • Quyền Chúa vừa nói, Đức Kitô có được bởi Cha: Ngài nhận lãnh mọi cái mình là (nhận thực hữu mình) hay mình là do sự sinh hạ, do sự can thiệp Vượt Qua của Cha, trong đó Thiên Chúa dồn dốc tất cả quyền năng tạo dựng và thánh hóa của Người. Người làm cho sự viên mãn đâu lại nơi “Trưởng Tử giữa mọi thọ sinh”, làm cho mọi sự chỉ tồn tại trong Đức Kitô viên mãn (1C 8, 6: Cl 1, 15-17).
 • Sự biến đổi trong Thánh Thể là một hiệu quả cao vời của tác động Cha hiền ấy: một tác động vừa sinh hạ Đức Kitô vừa làm vũ họàn tồn tại trong Đức Kitô. Nơi bánh và rượu, Thiên Chúa đưa tạo thành ban đầu về đích điểm của nó là Đức Kitô Vượt Qua. Thánh Thể được thiết lập trong sự toàn năng của Cha, Đấng sinh hạ Đức Kitô trong trần gian, tạo dựng và cứu độ trần gian.

Trong quyền năng Thần Khí:

 • Đích thân Thần Khí là quyền năng của Thiên Chúa, quyền năng của Cha, Đấng Phục Sinh Đức Kitô (Rm 8, 11), quyền năng của Đức Kitô trong quyền Chúa của Ngài. Thần Khí là tác động của Cha và Con, chính Người đứng đầu sự biến đổi trong Thánh Thể.
 • Người là thợ cả của cuộc tạo dưng và cuộc Nhấp Thể mà Người đưa đến mức trọn hảo trong cuộc Phục Sinh của Đức Kitô. Bởi đó, chính Người đưa bánh rượu tới mức viên mãn tạo thành, nơi chúng trở nên “bánh đích thực” và “rượu của Nước Trời”. Chính Người mở rộng mầu nhiệm Nhập Thể tới bánh rượu, sáp nhập chúng vào Đức Kitô, cũng như Người sáp nhập tín hữu vào trong Đức Kitô.
 • Người cũng là chủ của cuộc Quang lâm. làm cho Đức Kitô nên “Thần Khí tác sinh” hiện hữu trong sự ban hiến mình, sai gởi Đức Kitô đến với loài người. Bởi đó, chính Người đặt bánh rượu phục vụ cuộc ngự đến và sự hiến mình ấy.
 • Thần Khí có nhiệm vụ tôn vinh Đức Kitô, mặc khải Ngài cho trần gian, tạo ra những chứng nhân làm chứng về Đức Kitô. Thế mà trong Thánh Thể, Người thực hiện những điều đó: Thánh Thể là một cuộc hiển linh của Đức Kitô cho trần gian, là “chóp đỉnh cuộc Tin Mừng hóa”, là chứng từ cao cả về cuộc phuc sinh của Đức Kitô. Bởi đó Thần Khí họạt động để cho Thánh Thể có thể được cử hành. Và Hội Thánh xin Thần Khí xuống trên các lễ vật để cuộc Quang Lâm Thánh Thể được thực hiệ Nhờ Thánh Thần ngự đến. bánh rượu trở nên Mình Máu Đức Kitô.
 • Thần Khí biến đổi bánh rượu trong tác động quyền năng nhờ đó Người tác sinh Đức Kitô.
  • Cuộc Phục Sinh của Đức Giêsu là đai lễ của Thần Khí trong trần gian, là lễ long trọng đến nỗi trước đó, kể như chưa có Thần Khí (Ga 7, 39). Mọi sự đã họàn tất ở đó, sau đó không còn cuộc Hiện xuống nào khác, sau khi Đức Giêsu đã phó thác Thần Khí. Đây là lần tuôn trào viên mãn sẽ được nhân lên thành những lần tuôn trào khác nhờ đó loài người “cùng sông lại” với Đức Kitô.
  • Rất sớm, thần học đăt song song cuộc Phục Sinh của Đức Kitô và sự hiến thánh trong Thánh Thể do Thần Khí. Nhưng đây không phải là hai hiệu quả so sánh với nhau được, mà còn thuộc về cùng một tác động: Thiên Chúa Phục Sinh Đức Kitô trong Thần Khí, làm cho Ngài hiện diện cho trần gian, đặt mọi sự dưới quyền Chúa của Ngài, do đó biến đổi bánh rượu. Thần Khí xuống trên bánh rượu, họàn tất mầu nhiệm Phục Sinh của chúng ta. Sau khi đã làm cho Đức Kitô Phục Sinh, giờ đây Thần Khí xuống cử hành Mầu Nhiệm Phục Sinh thân xác Ngài. Bánh rượu được hiến thánh trong cuộc can thiệp vượt qua của Thần Khí mà Đức Giêsu đã báo trước: “Người sẽ tôn vinh Ta” (Ga 16, 14).
 • Vậy sự biến đổi trong Thánh Thể là một công việc của Ba Ngôi. Quyền năng được thi thố không phải là một sức mạnh vô ngã biến đổi một chất thành một chất khác nào đó. Nhưng tác động hiến thánh là tác động độc nhất, thuốc tính độc nhất của Mầu nhiệm Vươt Qua trong đó Cha sinh hạ Con, Phục Sinh Ngài trong tận vât chất tính của trần gian này. Trong đó Cha sinh hạ Con trong quyền năng Thần Khí để ban Con cho Hội Thánh.

Theo F. X. Durrwell, C.Ss.R.

trong “Thánh Thể Bí Tích Vượt Qua

(còn tiếp)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube