Một sự hiệp thông có tính cách hy tế - Bí Tích của Hiệp Thông

Nơi Đức Kitô: vào chính lúc dâng hy tế, Ngài đi vào hiệp thông với Cha. Ngài được thánh hiến, vì chính Ngài là hy tế được dâng tiến. Hy tế Ngài cũng là sự hiệp thông của Ngài

Ngày xưa, việc ăn của cúng (hay hy lễ) là một sự hiệp thông hy tế: hy lễ được coi như được làm cho nên thánh thiêng, được thấm nhiễm một cách thần linh (nhờ việc nó được kéo ra khỏi thế giới trần tục, nhờ cử chỉ dâng hiến, nhờ bàn thờ, nhờ lửa Thiên Chúa thiêu rụi nó). Nhờ bữa ăn hiệp thông, vòng tròn sự thánh thiêng mở rộng, bao trùm những người hiệp thông trong cùng một sự hiến thánh. Bởi đó, ăn hy lễ dâng Thiên Chúa là hiệp thông với Thiên Chúa, ăn đồ cúng cho quỷ là hiệp thông với quỷ (1 C 10, 18-20).Minh-Mau-Thanh-01

Trong Đức Kitô, sự nối kết giữa Thiên Chúa và trần gian trở nên thực tại:

  • Ngài là Con Chiên được thiêu rụi trong lửa sự thánh thiện.
  • Ngài được hiến thánh từ đầu do sự hiện diện của Thần Khí và hiến thánh cách viên mãn trong sự chết và vinh quang (Ga 17, 19), trong Thần Khí cuộc phục sinh. Moi sự đã sẵn cho bữa ăn hiệp thông. Khi ăn Con Chiên, người ta đi vào trong giao ước Vượt Qua, trở nên “lễ dâng được thánh hóa trong Thần Khí” như Đức Kitô. Ho gặp Thiên Chúa ở điểm trần gian và Thiên Chúa chỉ là môt: trong Đức Kitô và sự chết của Ngài.

Trong Đức Kitô, hy tế và bữa ăn làm thành một nền phụng vụ bất khả phân ly:

Trong việc chết cho xác thịt khép kín và sống lại trong Thánh Thần là sự hiệp thông, Đức Kitô vừa bi hiến tế vừa là lương thực. Ngài là cuộc Vượt Qua, là hy tế và bữa ăn của ta. Thánh Thể là bí tích của cuộc Vượt Qua của Đức Kitô và của sự hiệp thông Vượt Qua (1C 10, 16).

Trong các tôn giáo xưa, nghi thức hiệp thông theo sau hy tế, còn trong Kitô giáo, sự hiệp thông ở trong hy tế và xảy ra cùng lúc.

Trước hết nơi Đức Kitô: vào chính lúc dâng hy tế, Ngài đi vào hiệp thông với Cha. Ngài được thánh hiến, vì chính Ngài là hy tế được dâng tiến. Hy tế Ngài cũng là sự hiệp thông của Ngài.

Rồi nơi Hội Thánh khi cử hành Thánh Thể: hiệp thông không đến sau hy tế, vì hy tế có tính cách cánh chung rồi, không gì thêm vào nó nữa. Thánh Thể là sự hiện diện của hy tế Vượt Qua trong tính hiện tại của nó. Hội Thánh gặp Chúa mình trong biến cố cứu độ, thông phần vào sự chết và sự phục sinh của Ngài. Hội Thánh hiệp thông vào hy tế qua việc cử hành nó chung với Đức Kitô.

Vậy cần nhờ hy tế và hiệp thông gắn liền với nhau:

Chẳng những để khỏi đặt Thánh Thể hy tế đối chọi với Thánh Thể bữa ăn.

Nhưng còn để hiểu rằng Kitô hữu cử hành hy tế mà hiệp thông vào đó: biết điều này sẽ có nhiều hậu quả cho thần học.

Và nhất là hiểu rằng Kitô hữu chỉ hưởng nhờ hy tế Đức Kitô khi dự phần vào đó: biết điều này sẽ đầy đòi hỏi.

Theo F. X. Durrwell, C.Ss.R.

trong “Thánh Thể Bí Tích Vượt Qua

(còn tiếp)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube