Hình ảnh nghi thức nhập quan và Thánh lễ cầu Nguyện cho linh hồn Anna Vũ Thị Nhời

  • Bác ái
  • Thứ Ba, 06-03-2018 | 22:18:52

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết cũng sẽ được sống” (Ga 11,25)

Hình ảnh nghi thức nhập quan cho Anna Vũ Thị Nhời

06-03-2018 Nhap Quan Co Nhoi (1)

06-03-2018 Nhap Quan Co Nhoi (2)

06-03-2018 Nhap Quan Co Nhoi (3)

06-03-2018 Nhap Quan Co Nhoi (4)

06-03-2018 Nhap Quan Co Nhoi (5)

06-03-2018 Nhap Quan Co Nhoi (6)

06-03-2018 Nhap Quan Co Nhoi (7)

06-03-2018 Nhap Quan Co Nhoi (8)

Thánh lễ cầu Nguyện cho linh hồn Anna Vũ Thị Nhời

06-03-2018 Nhap Quan Co Nhoi (9)

06-03-2018 Nhap Quan Co Nhoi (10)

06-03-2018 Nhap Quan Co Nhoi (11)

06-03-2018 Nhap Quan Co Nhoi (12)

06-03-2018 Nhap Quan Co Nhoi (13)  06-03-2018 Nhap Quan Co Nhoi (15)

06-03-2018 Nhap Quan Co Nhoi (14)

06-03-2018 Nhap Quan Co Nhoi (16)

06-03-2018 Nhap Quan Co Nhoi (17)

06-03-2018 Nhap Quan Co Nhoi (18)

06-03-2018 Nhap Quan Co Nhoi (19)

06-03-2018 Nhap Quan Co Nhoi (20)

06-03-2018 Nhap Quan Co Nhoi (21)

06-03-2018 Nhap Quan Co Nhoi (22)

06-03-2018 Nhap Quan Co Nhoi (23)

06-03-2018 Nhap Quan Co Nhoi (24)

06-03-2018 Nhap Quan Co Nhoi (25)

06-03-2018 Nhap Quan Co Nhoi (26)

06-03-2018 Nhap Quan Co Nhoi (27)

Jos Tuấn

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube