Hiểu trong đức tin của Hội Thánh "Chìa khóa ở bên trong"

Vì cửa mở từ bên trong, nên thần hoc về Thánh Thế là công trình của những con người tin mến và tìm kiếm trong Hội Thánh. Cuốn sách Thánh Thể đòi có những đôc giả bên trong, sống trong căn nhà, căn nhà của mầu nhiệm và của Hội Thánh trong đó mầu nhiệm được cử hành.

Hiểu dựa vào đức tin, vào ơn Chúa ban trước:Corpus Christi

Trong Kitô Giáo, người ta không hiểu gì cả khi nhờ đức tin mà người ta chưa thấy biết mọi sự. Cũng như trong các khoa học, nhất là trong nghệ thuật và tình yêu: đôi khi sự tìm ra hay trực giác có trước sự tìm kiếm. Còn thần hoc luôn luôn là việc đi tìm một sự biết trong đức tin đã biết (dans la foi qui sait). Câu, “ngươi không tìm Ta nếu ngươi đã không gặp Ta trước đó” có giá trị cho thần học. Nó theo qui chế chung của đời sống Kitô Giáo trong đó ơn huệ Thiên Chúa đi trước, và con người có được điều mình đã lãnh nhận. Bởi đó, ngày xưa, người ta giải thích về các bí tích sau khi cho chịu các bí tích, vì trong Kitô Giáo đức tin đi trước.

 • Kẻ tin có một sự gần gũi với bí tích Thánh Thể, sự gần gũi giúp ho hiểu, vì cả hai (kẻ tin và Thánh Thể) đều thuộc thế giới những thực tại vượt qua, cánh chung.
 • Mầu nhiệm Vượt Qua tạo ra Thánh Thể, làm nó nên mình Đức Kitô và diễn tả ra nơi nó.
 • Mầu nhiệm này cũng khơi lên những kẻ tin, làm họ nên Hội Thánh là thân thể Đức Kitô và diễn tả ra nơi ho.

Đôi với kẻ tin, Thánh Thể không là một thực tại xa lạ, không thể đạt đáo, vì nó và họ quen thuộc với nhau. Chính vì thê, họ biết nói về nó.

Người ta chỉ có thể nói về Thánh Thể trong đức tin, nghĩa là trong sự lắng nghe mà thôi. Lời thần học phải chăm chú, cầu nguyện, lãnh nhận: “hãy xin… vì không ái thấy và hiểu, nếu Thiên Chúa và Đức Kitô không ban cho hiểu”.

Hiểu nhờ anh em trong Hội Thánh:

Ở bàn tiệc Thánh Thể. Kitô hữu gặp những người đồng bàn khác là các tín hữu ngày nay và những người của quá khứ. Họ cử hành và hiểu Thánh Thể trong Hội Thánh.

 • Chính trong Hội Thánh họ được nhận được đức tin.
 • Chính trong Hội Thánh họ cử hành Thánh Thể.
 • Mầu nhiệm Thánh Thể mà họ tìm hiểu được diễn tả trong đức tin của cộng đoàn: chính đức tin của Hội Thánh là mầu nhiệm chói sáng trong ý thức của Hội Thánh, là lời mặc khải đang vang vọng, là khuôn mặt Đức Kitô đang tỏ hiện trên màn ảnh là Hội Thánh, là một dấu ấn cụ thể của con triện vô hình. Xem sự hiểu biết đức tin mà mầu nhiệm khơi lên là biết được mấu nhiệm.

Cũng như những lần hiện ra của Đâng Phục Sinh dội lai dưới hình thức lòng tin vượt qua, Thánh Thần tỏ mình qua “lòng mến nơi lòng ta” Sự hiện diện của Đức Kitô trong trần gian trông thấy được nơi các thánh. Xem mong muốn của một người thì hiểu tiếng gọi Thiên Chúa ngỏ với người ấy.

 • Hội Thánh là thân thể và sự có thể trông thấy (sự hữu hình) của Đức Kitô nơi các Kitô hữu và trước hết nơi lời rao giảng và lời tuyên tín của Hội Thánh.
 • Vì chính Đức Kitô khơi lên đức tin và in khắc hình ảnh Ngài trong trái tim hiểu biết của Hội Thánh, nến mầu nhiệm Thánh Thể phát huy trong Hội Thánh thành đời sổng đức tin và sự tuyên tín Thánh Thể.

Hội Thánh biết và dạy về Thánh Thể chẳng những nhờ đọc Kinh Thánh mà còn đọc “cuốn sách Thánh Thể” và hoc nó bằng cách ăn nó. Đao lý về Thánh Thể của Hội Thánh giống như lời các ngôn sứ nói ra sau khi nuốt sứ điệp của Thiên Chúa. Một thần học gia chỉ nói điều giá trị về Thánh Thể trong đức tin và lời rao giảng của Hội Thánh.

Giá trị của lời rao giảng của các tông đồ:

Trong những thế kỷ của đức tin, có một thời đại có sự hiểu biết và giáo huấn đặc biệt, đó là thời đại của những kẻ đã cùng ăn cùng uống với Đức Kitô (Cv 10. 41). Hội Thánh nhìn nhận là sách họ viết được Thánh Thần linh hứng đăc biệt, lời rao giảng của Hội Thánh xây nên Hội Thánh và là khuôn khổ qui phạm cho lời rao giảng của mọi thời sau: chú tâm của thần học trước hết sẽ nhắm vào lối diễn tả Kinh Thánh của đức tin.

Những cách đọc Kinh Thánh:

Nhưng có nhiều cách đọc Kinh Thánh, ta phải chọn cách nào hợp với mục đích của mình:

 • Đọc với tư cách nhà chủ giải sử gia: đặt những câu hỏi như: bản chất của bữa tiệc của Đức Giêsu (Tiệc vượt qua Do thái hay tiệc giã biệt môn đệ), nội dung tiên khởi của những lời truyền phép thế nào. Vì chúng được truyền đat lại theo nhiều hình thức? Việc biên soạn trình thuật về bữa tiệc ly và phần đóng góp của mỗi tác giả thế nào?
 • Đọc một cách thần học, tìm hiểu mầu nhiệm mà Kinh Thánh nói đến và đức tin của các cộng đoàn tiên khởi diễn tả lối đọc này khác lối trên, nó vẫn quí, vẫn sử dụng thành quả của lối trên, nhưng chỉ để phuc vụ mục đích của nó là tìm biết chính mầu nhiệm Thánh Thể.
 • Lối đọc trên lấy việc phân tích làm dụng cụ tìm hiểu, còn thần học nhìn tổng quát cả Kinh Thánh, khám phá những yếu tố tổng hợp ở cả những nơi mà lối đoc trên chỉ thấy những sự đối chọi, ví du:
  • Nhất Lãm đặt việc lập Thánh Thể trong khung cảnh lễ vượt qua Do thái: thần học thấy đó là lòng tin của các cộng đoàn tiên khởi. lòng tin đó coi Thánh Thể là lễ vượt qua Kitô Giáo.
  • Theo Gioan. Đức Giêsu chết trùng lễ vượt qua Do thái: thần học nhớ rằng Đức Giêsu là Chiên Vượt Qua thât mà Thánh Thể là bí tích.
  • Điều thành khúc mắc cho sử gia có thể là yếu tố giải quyết và tổng hợp cho thần học (ví dụ thần học nhận cả hai quan điểm của Máccô (Đức Giêsu ám chỉ đến giao ước Sinai Xh 24, 8) và Luca (công bố giao ước cánh chung: 22, 20) để làm phong phú sự hiểu biết về Thánh Thể.

Giá trị của lời rao giảng của cả Hội Thánh:

Tuy tôn quí đặc biệt chứng tá các tông đồ, thần học cũng tra vấn lời rao giảng của cả Hội Thánh và học hỏi mọi biểu lộ của đức tin muôn thuở. Vì Thánh Thể vô cùng phong phú, mang chứa nơi nó “những sự phong phú khôn dò” của Đức Kitô mà ý thức Kitô Giáo sẽ không ngừng liệt kê ra. Vả lại, lời rao giảng mọi thời cũng một cách nào đó được linh ứng, đức tin mọi thời là dâu ấn của mầu nhiệm Đức Kitô trong lòng các tín hữu.

Vậy đó là phương pháp: để hiểu phải khởi đi từ mầu nhiệm mà Thánh Thể là sự diễn tả, là sự hữu hình trong những thực tại đời này. Một tiến trình như thế, người ta thực hiện trong Hội Thánh và trong đức tin mình.

Ai có tham vọng biết Thánh Thể bằng mầu nhiệm của nó thì từ bỏ những sự chính xác của các cuộc phân tích và những xây dựng thần học. Họ biết là mình không được phép và không thể xé bức màn của sự hiểu biết đức tin. Có lẽ người ta sẽ trách họ thiếu chặt chẽ, nhưng ít nhất họ được hứa hẹn đến gần thực tại Thánh Thể, vì họ khởi đi từ chính điểm ho muôn đến.

Nếu trung thành với phương pháp nó, tiến trình này sẽ chinh là một cố gắng đức tin, nghĩa là một cố gắng đón nhận mầu nhiệm, nhờ đó lý trí cũng cho mình niềm vui là được tin yêu và hiệp thông theo cách của nó, vào mầu nhiệm Thánh Thể.

Theo F. X. Durrwell, C.Ss.R.

trong “Thánh Thể Bí Tích Vượt Qua

(còn tiếp)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube