CSsR VN: Thánh Lễ Trung Thu dành cho các em Thiếu Nhi Jarai - tại Trung tâm truyền giáo Pleikly, Gp.Kontum 22/09/2018

“Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy” (Mc 9,37)

Thánh lễ Trung Thu tại Trung Tâm Truyền Giáo Dòng Chúa Cứu Thế Plei Kly

Đêm Trăng Yêu Thương – Trung Tâm Truyền Giáo Dòng Chua Plei Kly, Gp. Kontum 2018

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube