Chúa Nhật 25 Thường Niên B_Thánh lễ 20g 00 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ngày 23/09/2018

“Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy.” (Mt 9. 37)

Tin Mừng Chúa Nhật 25 Thường Niên B (Mc 9, 29-37)

Bài giảng Thánh lễ 20g 00: Cha Phaolô Ngô Văn Phi CSsR CSsR

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube