"Chúa Giêsu chỉ cứu riêng loài người hay muôn loài thụ tạo?"

Thưa Cha: Chúa Giêsu chỉ cứu riêng loài người hay muôn loài thụ tạo?

Giải đáp

Chúa Giêsu xuống thế để cứu chuộc loài người và cả loài thụ tạo nữa như trong thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma 8, 19-21:

Muôn loài thọ tạo những ngong ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái Người. Quả thế, muôn loài đã lâm vào cảnh hư ảo, không phải vì chúng muốn, nhưng là vì Thiên Chúa bắt chịu vậy; tuy nhiên, vẫn còn niềm trông cậy là có ngày cũng sẽ được giải thoát, không phải lệ thuộc vào cảnh hư nát, mà được cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang.

Thế giới vật chất được tạo dựng cho con người thì cũng chia sẻ thân phận bị chúc dữ vì tội lỗi và ở trong tình trạng lệ thuộc vào cảnh hư nát. Nhưng cũng như thân xác của con người được dành để hưởng vinh quang thì tạo thành cũng sẽ được chung hưởng tự do và vinh quang như vậy khi nhân loại được cứu độ.

Trong Tin Mừng theo Thánh Máccô trước khi lên trời Chúa Giêsu đã truyền lệnh cho các môn đệ:

Người nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. (Mc 16, 15)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube