Bạn hãy là người phụ nữ đi tìm đồng bạc trong Luca 15,8-10

Dụ ngôn “Đồng xu bị mất” dạy chúng ta rằng Thiên Chúa luôn tích cực tìm kiếm những người hư mất, và chúng ta cũng nên tìm kiếm những linh hồn hư mất xung quanh mình.
Đồng xu bị mất tượng trưng cho mỗi người đang lạc lối trong tội lỗi và cần được Đấng Cứu Độ tìm thấy.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube