Xứ Đoàn thiếu nhi Thánh Thể Chúa Kitô Vua viếng và cầu nguyện cho Thầy Gioakim

Thứ Hai, 11-06-2018 | 00:01:39

Cha linh hướng cùng Xứ Đoàn thiếu nhi Thánh Thể Chúa Kitô Vua viếng và cầu nguyện cho linh hồn Thầy Gioakim

10-06-2018 XD Thieu Nhi Vieng Thay (1)

10-06-2018 XD Thieu Nhi Vieng Thay (2)

10-06-2018 XD Thieu Nhi Vieng Thay (3)

10-06-2018 XD Thieu Nhi Vieng Thay (4)

10-06-2018 XD Thieu Nhi Vieng Thay (5)

10-06-2018 XD Thieu Nhi Vieng Thay (6)

10-06-2018 XD Thieu Nhi Vieng Thay (7)

10-06-2018 XD Thieu Nhi Vieng Thay (8)

10-06-2018 XD Thieu Nhi Vieng Thay (9)

10-06-2018 XD Thieu Nhi Vieng Thay (10)

10-06-2018 XD Thieu Nhi Vieng Thay (11)

10-06-2018 XD Thieu Nhi Vieng Thay (12)

 

Tìm kiếm