Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu Kitô - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Thứ Bảy, 31-03-2018 | 03:12:56

Thứ Sáu Tuần Thánh chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu trên Thập:

Chúa Giêsu, Người vốn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn đang ở thế gian, thì đã yêu thương họ đến cùng”. vì yêu Chúa đã chấp nhận cáichết của sự trao hiến hoàn cho Thiên Chúa vì nhân loại. Con Thiên Chúa chấp nhận cái chết khổ hình thập giá ngõ hầu đem Ơn Cứu Chuộc cho nhân loại… “Không có tình yêu lớn lao hơn tình yêu của người hiến mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13)

Lạy Chúa, chúng con tôn thờ Thánh Giá Chúa, vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà cứu chuộc thế gian…

30032018 Tuong Niem Cuoc Thuong Kho (1)

30032018 Tuong Niem Cuoc Thuong Kho (2)

30032018 Tuong Niem Cuoc Thuong Kho (3)

30032018 Tuong Niem Cuoc Thuong Kho (4)

30032018 Tuong Niem Cuoc Thuong Kho (5)

30032018 Tuong Niem Cuoc Thuong Kho (6)

30032018 Tuong Niem Cuoc Thuong Kho (7)

30032018 Tuong Niem Cuoc Thuong Kho (8)

30032018 Tuong Niem Cuoc Thuong Kho (9)

30032018 Tuong Niem Cuoc Thuong Kho (10)

30032018 Tuong Niem Cuoc Thuong Kho (11)

30032018 Tuong Niem Cuoc Thuong Kho (12)

30032018 Tuong Niem Cuoc Thuong Kho (13)

30032018 Tuong Niem Cuoc Thuong Kho (14)

30032018 Tuong Niem Cuoc Thuong Kho (15)

30032018 Tuong Niem Cuoc Thuong Kho (16)

30032018 Tuong Niem Cuoc Thuong Kho (17)

30032018 Tuong Niem Cuoc Thuong Kho (18)

30032018 Tuong Niem Cuoc Thuong Kho (19)

30032018 Tuong Niem Cuoc Thuong Kho (20)

30032018 Tuong Niem Cuoc Thuong Kho (21)

30032018 Tuong Niem Cuoc Thuong Kho (22)

30032018 Tuong Niem Cuoc Thuong Kho (23)

30032018 Tuong Niem Cuoc Thuong Kho (24)

30032018 Tuong Niem Cuoc Thuong Kho (25)

30032018 Tuong Niem Cuoc Thuong Kho (26)

30032018 Tuong Niem Cuoc Thuong Kho (27)

30032018 Tuong Niem Cuoc Thuong Kho (28)

30032018 Tuong Niem Cuoc Thuong Kho (29)

30032018 Tuong Niem Cuoc Thuong Kho (30)

30032018 Tuong Niem Cuoc Thuong Kho (31)

30032018 Tuong Niem Cuoc Thuong Kho (32)

30032018 Tuong Niem Cuoc Thuong Kho (33)

30032018 Tuong Niem Cuoc Thuong Kho (34)

30032018 Tuong Niem Cuoc Thuong Kho (35)

30032018 Tuong Niem Cuoc Thuong Kho (36)

30032018 Tuong Niem Cuoc Thuong Kho (37)

30032018 Tuong Niem Cuoc Thuong Kho (38)

30032018 Tuong Niem Cuoc Thuong Kho (39)

30032018 Tuong Niem Cuoc Thuong Kho (40)

30032018 Tuong Niem Cuoc Thuong Kho (41)

30032018 Tuong Niem Cuoc Thuong Kho (42)

30032018 Tuong Niem Cuoc Thuong Kho (43)

30032018 Tuong Niem Cuoc Thuong Kho (44)

30032018 Tuong Niem Cuoc Thuong Kho (45)

30032018 Tuong Niem Cuoc Thuong Kho (46)

30032018 Tuong Niem Cuoc Thuong Kho (47)

 

Tìm kiếm