Trực tuyến: Cầu nguyện với Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cho người nghèo trong nạn dịch Covid19

Trực tuyến: Ngày thứ VII – Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Cầu nguyện cho những người nghèo bị bở rơi vì đại dịch nCovid19;
lúc 20g00, thứ Năm 13/08/2020
Truyền thông Tỉnh Dòng Chúa Thế Việt Nam

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube