Trực Tiếp: Hội Đức Mẹ Hàng Cứu Giúp Miền Nam 2018 - Tại Gx Phú Dòng

Thứ Hai, 25-06-2018 | 07:23:04

Đại Hội_Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Miền Nam 2018

  • 8g45 – 9g15: Giới thiệu Cha P. Giám Tỉnh, Cha Bề trên Tu Viện Phú Dòng, quý Cha đặc trách Hội Đức Mẹ Miền Nam

Tìm kiếm