Tĩnh tâm Thiếu Mùa Vọng 2018 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn ngày thứ I

Hằng năm vào vào Mùa Vọng: Xứ Đoàn Thiếu nhi Thánh Thể Chúa Kitô Vua, Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Dòng Chúa Cứu Thế Sài gòn tổ chức các kỳ Tĩnh Tâm dành cho Thiếu Nhi…

Năm nay Cha linh hướng cũng như giáo xứ mời Cha Phêrô Nguyễn Hữu Hạnh,  CSsR Phú Dòng về giảng cho kỳ tĩnh tâm ba ngày dành cho thiếu nhi…

20181210 Tinh Tam Thieu Nhi 1 (1)

Bài Giảng

20181210 Tinh Tam Thieu Nhi 1 (2)

20181210 Tinh Tam Thieu Nhi 1 (3)

20181210 Tinh Tam Thieu Nhi 1 (4)

20181210 Tinh Tam Thieu Nhi 1 (5)

20181210 Tinh Tam Thieu Nhi 1 (6)

20181210 Tinh Tam Thieu Nhi 1 (7)

20181210 Tinh Tam Thieu Nhi 1 (8)

20181210 Tinh Tam Thieu Nhi 1 (9)

20181210 Tinh Tam Thieu Nhi 1 (10)

20181210 Tinh Tam Thieu Nhi 1 (11)

20181210 Tinh Tam Thieu Nhi 1 (12)

20181210 Tinh Tam Thieu Nhi 1 (13)

20181210 Tinh Tam Thieu Nhi 1 (14)

20181210 Tinh Tam Thieu Nhi 1 (15)

20181210 Tinh Tam Thieu Nhi 1 (16)

20181210 Tinh Tam Thieu Nhi 1 (17)

20181210 Tinh Tam Thieu Nhi 1 (18)

20181210 Tinh Tam Thieu Nhi 1 (19)

20181210 Tinh Tam Thieu Nhi 1 (20)

20181210 Tinh Tam Thieu Nhi 1 (21)

20181210 Tinh Tam Thieu Nhi 1 (22)

20181210 Tinh Tam Thieu Nhi 1 (23)

20181210 Tinh Tam Thieu Nhi 1 (24)

20181210 Tinh Tam Thieu Nhi 1 (25)

20181210 Tinh Tam Thieu Nhi 1 (26)

20181210 Tinh Tam Thieu Nhi 1 (27)

20181210 Tinh Tam Thieu Nhi 1 (28)

20181210 Tinh Tam Thieu Nhi 1 (29)

20181210 Tinh Tam Thieu Nhi 1 (30)

20181210 Tinh Tam Thieu Nhi 1 (31)

20181210 Tinh Tam Thieu Nhi 1 (32)

20181210 Tinh Tam Thieu Nhi 1 (33)

20181210 Tinh Tam Thieu Nhi 1 (34)

20181210 Tinh Tam Thieu Nhi 1 (35)

20181210 Tinh Tam Thieu Nhi 1 (36)

20181210 Tinh Tam Thieu Nhi 1 (37)

20181210 Tinh Tam Thieu Nhi 1 (38)

20181210 Tinh Tam Thieu Nhi 1 (39)

20181210 Tinh Tam Thieu Nhi 1 (40)

20181210 Tinh Tam Thieu Nhi 1 (41)

20181210 Tinh Tam Thieu Nhi 1 (42)

20181210 Tinh Tam Thieu Nhi 1 (43)

20181210 Tinh Tam Thieu Nhi 1 (44)

20181210 Tinh Tam Thieu Nhi 1 (45)

20181210 Tinh Tam Thieu Nhi 1 (46)

20181210 Tinh Tam Thieu Nhi 1 (47)

20181210 Tinh Tam Thieu Nhi 1 (48)

20181210 Tinh Tam Thieu Nhi 1 (49)

20181210 Tinh Tam Thieu Nhi 1 (50)

20181210 Tinh Tam Thieu Nhi 1 (51)

20181210 Tinh Tam Thieu Nhi 1 (52)

20181210 Tinh Tam Thieu Nhi 1 (53)

20181210 Tinh Tam Thieu Nhi 1 (54)

20181210 Tinh Tam Thieu Nhi 1 (55)

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube