Tĩnh Tâm Người Lớn Mùa Chay: 12/04/2019_Ngày thứ II - Đền ĐMHCG Sài Gòn

Thứ Bảy, 13-04-2019 | 00:16:44

Tĩnh Tâm Người Lớn Mùa Chay – Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp DCCT Sài Gòn 12/04/2019 Ngày thứ II

Cha giảng Gioan Baotixita Lê Đình Phương CSsR

12-04-2019 Tinh Tam Nguoi Lon 2 (1)

12-04-2019 Tinh Tam Nguoi Lon 2 (2)

12-04-2019 Tinh Tam Nguoi Lon 2 (3)

12-04-2019 Tinh Tam Nguoi Lon 2 (4)

12-04-2019 Tinh Tam Nguoi Lon 2 (5)

12-04-2019 Tinh Tam Nguoi Lon 2 (6)

12-04-2019 Tinh Tam Nguoi Lon 2 (7)

12-04-2019 Tinh Tam Nguoi Lon 2 (8)

12-04-2019 Tinh Tam Nguoi Lon 2 (9)

12-04-2019 Tinh Tam Nguoi Lon 2 (10)

12-04-2019 Tinh Tam Nguoi Lon 2 (11)

12-04-2019 Tinh Tam Nguoi Lon 2 (12)

12-04-2019 Tinh Tam Nguoi Lon 2 (13)

12-04-2019 Tinh Tam Nguoi Lon 2 (14)

12-04-2019 Tinh Tam Nguoi Lon 2 (15)

12-04-2019 Tinh Tam Nguoi Lon 2 (16)

12-04-2019 Tinh Tam Nguoi Lon 2 (17)

12-04-2019 Tinh Tam Nguoi Lon 2 (18)

12-04-2019 Tinh Tam Nguoi Lon 2 (19)

12-04-2019 Tinh Tam Nguoi Lon 2 (20)

12-04-2019 Tinh Tam Nguoi Lon 2 (21)

12-04-2019 Tinh Tam Nguoi Lon 2 (22)

12-04-2019 Tinh Tam Nguoi Lon 2 (23)

12-04-2019 Tinh Tam Nguoi Lon 2 (24)

12-04-2019 Tinh Tam Nguoi Lon 2 (25)

12-04-2019 Tinh Tam Nguoi Lon 2 (26)

12-04-2019 Tinh Tam Nguoi Lon 2 (27)

12-04-2019 Tinh Tam Nguoi Lon 2 (28)

12-04-2019 Tinh Tam Nguoi Lon 2 (29)

12-04-2019 Tinh Tam Nguoi Lon 2 (30)

12-04-2019 Tinh Tam Nguoi Lon 2 (31)

12-04-2019 Tinh Tam Nguoi Lon 2 (32)

12-04-2019 Tinh Tam Nguoi Lon 2 (33)

12-04-2019 Tinh Tam Nguoi Lon 2 (34)

12-04-2019 Tinh Tam Nguoi Lon 2 (35)

12-04-2019 Tinh Tam Nguoi Lon 2 (36)

12-04-2019 Tinh Tam Nguoi Lon 2 (37)

 

Tìm kiếm

Tin mới