Tĩnh tâm Mùa Vọng dành cho người lớn tại Gx Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ngày thứ III

“Ai có hai áo, hãy cho người không có; ai có của ăn, cũng hãy làm như vậy.” (Lc 3,11)

Tĩnh tâm Mùa Vọng dành cho người lớn tại Gx Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ngày thứ III

20181215 Tinh Tam Nguoi Lon 3 (22)

20181215 Tinh Tam Nguoi Lon 3 (1)

20181215 Tinh Tam Nguoi Lon 3 (2)

20181215 Tinh Tam Nguoi Lon 3 (3)

20181215 Tinh Tam Nguoi Lon 3 (4)

20181215 Tinh Tam Nguoi Lon 3 (5)

20181215 Tinh Tam Nguoi Lon 3 (6)

20181215 Tinh Tam Nguoi Lon 3 (7)

20181215 Tinh Tam Nguoi Lon 3 (8)

20181215 Tinh Tam Nguoi Lon 3 (9)

Giảng Tĩnh tâm Mùa Vọng: Cha Vincent Phạm Cao Quý CSsR

20181215 Tinh Tam Nguoi Lon 3 (10)

20181215 Tinh Tam Nguoi Lon 3 (11)

20181215 Tinh Tam Nguoi Lon 3 (12)

20181215 Tinh Tam Nguoi Lon 3 (13)

20181215 Tinh Tam Nguoi Lon 3 (14)

20181215 Tinh Tam Nguoi Lon 3 (15)

20181215 Tinh Tam Nguoi Lon 3 (16)

20181215 Tinh Tam Nguoi Lon 3 (17)

20181215 Tinh Tam Nguoi Lon 3 (18)

20181215 Tinh Tam Nguoi Lon 3 (19)

20181215 Tinh Tam Nguoi Lon 3 (20)

20181215 Tinh Tam Nguoi Lon 3 (21)

  20181215 Tinh Tam Nguoi Lon 3 (23)

20181215 Tinh Tam Nguoi Lon 3 (24)

20181215 Tinh Tam Nguoi Lon 3 (25)

20181215 Tinh Tam Nguoi Lon 3 (26)

20181215 Tinh Tam Nguoi Lon 3 (27)

20181215 Tinh Tam Nguoi Lon 3 (28)

20181215 Tinh Tam Nguoi Lon 3 (29)

20181215 Tinh Tam Nguoi Lon 3 (30)

20181215 Tinh Tam Nguoi Lon 3 (31)

20181215 Tinh Tam Nguoi Lon 3 (32)

20181215 Tinh Tam Nguoi Lon 3 (33)

20181215 Tinh Tam Nguoi Lon 3 (34)

20181215 Tinh Tam Nguoi Lon 3 (35)

20181215 Tinh Tam Nguoi Lon 3 (36)

20181215 Tinh Tam Nguoi Lon 3 (37)

20181215 Tinh Tam Nguoi Lon 3 (38)

20181215 Tinh Tam Nguoi Lon 3 (39)

20181215 Tinh Tam Nguoi Lon 3 (40)

 

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube