Tĩnh tâm Giới trẻ Mùa Vọng 2018 – Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ngày thứ III

Thứ Năm, 20-12-2018 | 09:27:01

“Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa”. (Ga 1, 11-12)

Sống Mùa Vọng của quê hương đất nước trong thời điểm lịch sử…

19-12-2018 Tt Gioi Tre 3 (1)

19-12-2018 Tt Gioi Tre 3 (2)

19-12-2018 Tt Gioi Tre 3 (3)

19-12-2018 Tt Gioi Tre 3 (4)

19-12-2018 Tt Gioi Tre 3 (5)

19-12-2018 Tt Gioi Tre 3 (6)

19-12-2018 Tt Gioi Tre 3 (7)

19-12-2018 Tt Gioi Tre 3 (8)

19-12-2018 Tt Gioi Tre 3 (9)

19-12-2018 Tt Gioi Tre 3 (10)

19-12-2018 Tt Gioi Tre 3 (11)

19-12-2018 Tt Gioi Tre 3 (12)

19-12-2018 Tt Gioi Tre 3 (13)

19-12-2018 Tt Gioi Tre 3 (14)

19-12-2018 Tt Gioi Tre 3 (15)

19-12-2018 Tt Gioi Tre 3 (16)

19-12-2018 Tt Gioi Tre 3 (17)

19-12-2018 Tt Gioi Tre 3 (18)

19-12-2018 Tt Gioi Tre 3 (19)

19-12-2018 Tt Gioi Tre 3 (20)

19-12-2018 Tt Gioi Tre 3 (21)

19-12-2018 Tt Gioi Tre 3 (22)

19-12-2018 Tt Gioi Tre 3 (23)

19-12-2018 Tt Gioi Tre 3 (24)

19-12-2018 Tt Gioi Tre 3 (25)

19-12-2018 Tt Gioi Tre 3 (26)

19-12-2018 Tt Gioi Tre 3 (27)

19-12-2018 Tt Gioi Tre 3 (28)

19-12-2018 Tt Gioi Tre 3 (29)

19-12-2018 Tt Gioi Tre 3 (30)

19-12-2018 Tt Gioi Tre 3 (31)

19-12-2018 Tt Gioi Tre 3 (32)

19-12-2018 Tt Gioi Tre 3 (33)

19-12-2018 Tt Gioi Tre 3 (34)

19-12-2018 Tt Gioi Tre 3 (35)

19-12-2018 Tt Gioi Tre 3 (36)

19-12-2018 Tt Gioi Tre 3 (37)

19-12-2018 Tt Gioi Tre 3 (38)

19-12-2018 Tt Gioi Tre 3 (39)

19-12-2018 Tt Gioi Tre 3 (40)

19-12-2018 Tt Gioi Tre 3 (41)

19-12-2018 Tt Gioi Tre 3 (42)

19-12-2018 Tt Gioi Tre 3 (43)

 

Tìm kiếm

Tin mới