Tĩnh tâm Giới trẻ Mùa Vọng 2018 – Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ngày thứ III

“Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa”. (Ga 1, 11-12)

Sống Mùa Vọng của quê hương đất nước trong thời điểm lịch sử…

19-12-2018 Tt Gioi Tre 3 (1)

19-12-2018 Tt Gioi Tre 3 (2)

19-12-2018 Tt Gioi Tre 3 (3)

19-12-2018 Tt Gioi Tre 3 (4)

19-12-2018 Tt Gioi Tre 3 (5)

19-12-2018 Tt Gioi Tre 3 (6)

19-12-2018 Tt Gioi Tre 3 (7)

19-12-2018 Tt Gioi Tre 3 (8)

19-12-2018 Tt Gioi Tre 3 (9)

19-12-2018 Tt Gioi Tre 3 (10)

19-12-2018 Tt Gioi Tre 3 (11)

19-12-2018 Tt Gioi Tre 3 (12)

19-12-2018 Tt Gioi Tre 3 (13)

19-12-2018 Tt Gioi Tre 3 (14)

19-12-2018 Tt Gioi Tre 3 (15)

19-12-2018 Tt Gioi Tre 3 (16)

19-12-2018 Tt Gioi Tre 3 (17)

19-12-2018 Tt Gioi Tre 3 (18)

19-12-2018 Tt Gioi Tre 3 (19)

19-12-2018 Tt Gioi Tre 3 (20)

19-12-2018 Tt Gioi Tre 3 (21)

19-12-2018 Tt Gioi Tre 3 (22)

19-12-2018 Tt Gioi Tre 3 (23)

19-12-2018 Tt Gioi Tre 3 (24)

19-12-2018 Tt Gioi Tre 3 (25)

19-12-2018 Tt Gioi Tre 3 (26)

19-12-2018 Tt Gioi Tre 3 (27)

19-12-2018 Tt Gioi Tre 3 (28)

19-12-2018 Tt Gioi Tre 3 (29)

19-12-2018 Tt Gioi Tre 3 (30)

19-12-2018 Tt Gioi Tre 3 (31)

19-12-2018 Tt Gioi Tre 3 (32)

19-12-2018 Tt Gioi Tre 3 (33)

19-12-2018 Tt Gioi Tre 3 (34)

19-12-2018 Tt Gioi Tre 3 (35)

19-12-2018 Tt Gioi Tre 3 (36)

19-12-2018 Tt Gioi Tre 3 (37)

19-12-2018 Tt Gioi Tre 3 (38)

19-12-2018 Tt Gioi Tre 3 (39)

19-12-2018 Tt Gioi Tre 3 (40)

19-12-2018 Tt Gioi Tre 3 (41)

19-12-2018 Tt Gioi Tre 3 (42)

19-12-2018 Tt Gioi Tre 3 (43)

 

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube