Tĩnh tâm Giới trẻ Mùa Vọng 2018 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ngày thứ I

Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin.

Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng… “Ông là ai?” Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng: “Tôi không phải là Ðấng Kitô”…

17-12-2018 Tt Gioi Tre (1)

17-12-2018 Tt Gioi Tre (2)

17-12-2018 Tt Gioi Tre (3)

17-12-2018 Tt Gioi Tre (4)

17-12-2018 Tt Gioi Tre (5)

17-12-2018 Tt Gioi Tre (6)

17-12-2018 Tt Gioi Tre (7)

17-12-2018 Tt Gioi Tre (8)

17-12-2018 Tt Gioi Tre (9)

17-12-2018 Tt Gioi Tre (10)

17-12-2018 Tt Gioi Tre (11)

17-12-2018 Tt Gioi Tre (12)

17-12-2018 Tt Gioi Tre (13)

17-12-2018 Tt Gioi Tre (14)

17-12-2018 Tt Gioi Tre (15)

17-12-2018 Tt Gioi Tre (16)

17-12-2018 Tt Gioi Tre (17)

17-12-2018 Tt Gioi Tre (18)

17-12-2018 Tt Gioi Tre (19)

17-12-2018 Tt Gioi Tre (20)

17-12-2018 Tt Gioi Tre (21)

17-12-2018 Tt Gioi Tre (22)

17-12-2018 Tt Gioi Tre (23)

17-12-2018 Tt Gioi Tre (24)

17-12-2018 Tt Gioi Tre (25)

17-12-2018 Tt Gioi Tre (26)

17-12-2018 Tt Gioi Tre (27)

17-12-2018 Tt Gioi Tre (28)

17-12-2018 Tt Gioi Tre (29)

17-12-2018 Tt Gioi Tre (30)

17-12-2018 Tt Gioi Tre (31)

17-12-2018 Tt Gioi Tre (32)

17-12-2018 Tt Gioi Tre (33)

17-12-2018 Tt Gioi Tre (34)

17-12-2018 Tt Gioi Tre (35)

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube