Tĩnh Tâm Giới Trẻ Mùa Chay: 15/04/2019_Ngày thứ I - Đền ĐMHCG Sài Gòn

Thứ Ba, 16-04-2019 | 00:14:38

Đền ĐMHCG Sài Gòn Tĩnh Tâm Giới Trẻ Mùa Chay – Ngày thứ I: 15/04/2019

 

15-04-2019 Tt Gioi Tre 1 (1)

15-04-2019 Tt Gioi Tre 1 (2)

15-04-2019 Tt Gioi Tre 1 (3)

15-04-2019 Tt Gioi Tre 1 (4)

15-04-2019 Tt Gioi Tre 1 (5)

15-04-2019 Tt Gioi Tre 1 (6)

Cha giảng: Giuse Nguyễn Thể Hiện CSsR

15-04-2019 Tt Gioi Tre 1 (7)

15-04-2019 Tt Gioi Tre 1 (8)

15-04-2019 Tt Gioi Tre 1 (9)

15-04-2019 Tt Gioi Tre 1 (10)

15-04-2019 Tt Gioi Tre 1 (11)

15-04-2019 Tt Gioi Tre 1 (12)

15-04-2019 Tt Gioi Tre 1 (13)

15-04-2019 Tt Gioi Tre 1 (14)

15-04-2019 Tt Gioi Tre 1 (15)

15-04-2019 Tt Gioi Tre 1 (16)

15-04-2019 Tt Gioi Tre 1 (17)

15-04-2019 Tt Gioi Tre 1 (18)

15-04-2019 Tt Gioi Tre 1 (19)

15-04-2019 Tt Gioi Tre 1 (20)

15-04-2019 Tt Gioi Tre 1 (21)

15-04-2019 Tt Gioi Tre 1 (22)

15-04-2019 Tt Gioi Tre 1 (23)

15-04-2019 Tt Gioi Tre 1 (24)

15-04-2019 Tt Gioi Tre 1 (25)

15-04-2019 Tt Gioi Tre 1 (26)

15-04-2019 Tt Gioi Tre 1 (27)

15-04-2019 Tt Gioi Tre 1 (28)

15-04-2019 Tt Gioi Tre 1 (29)

15-04-2019 Tt Gioi Tre 1 (30)

15-04-2019 Tt Gioi Tre 1 (31)

15-04-2019 Tt Gioi Tre 1 (32)

15-04-2019 Tt Gioi Tre 1 (33)

15-04-2019 Tt Gioi Tre 1 (34)

15-04-2019 Tt Gioi Tre 1 (35)

15-04-2019 Tt Gioi Tre 1 (36)

15-04-2019 Tt Gioi Tre 1 (37)

15-04-2019 Tt Gioi Tre 1 (38)

15-04-2019 Tt Gioi Tre 1 (39)

15-04-2019 Tt Gioi Tre 1 (40)

15-04-2019 Tt Gioi Tre 1 (41)

15-04-2019 Tt Gioi Tre 1 (42)

15-04-2019 Tt Gioi Tre 1 (43)

15-04-2019 Tt Gioi Tre 1 (44)

15-04-2019 Tt Gioi Tre 1 (45)

15-04-2019 Tt Gioi Tre 1 (46)

15-04-2019 Tt Gioi Tre 1 (47)

15-04-2019 Tt Gioi Tre 1 (48)

15-04-2019 Tt Gioi Tre 1 (49)

15-04-2019 Tt Gioi Tre 1 (50)

15-04-2019 Tt Gioi Tre 1 (51)

15-04-2019 Tt Gioi Tre 1 (52)

15-04-2019 Tt Gioi Tre 1 (53)

Tìm kiếm

Tin mới