Tĩnh tâm dành cho Thiếu Mùa Vọng 2018 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn ngày thứ III

“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” (Mt 11,28)
 
Tĩnh tâm dành cho Thiếu Nhi Mùa Vọng 2018 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn ngày thứ III (12/12/2018)

Giảng lễ tĩnh tâm – Lm Phêrô Nguyễn Hữu Hạnh CSsR

12-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 3 (1)

12-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 3 (2)

12-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 3 (3)

12-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 3 (4)

12-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 3 (5)

12-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 3 (6)

12-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 3 (7)

12-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 3 (8)

12-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 3 (9)

12-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 3 (10)

12-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 3 (11)

12-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 3 (12)

12-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 3 (13)

12-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 3 (14)

12-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 3 (15)

12-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 3 (16)

12-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 3 (17)

12-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 3 (18)

12-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 3 (19)

12-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 3 (20)

12-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 3 (21)

12-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 3 (22)

12-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 3 (23)

12-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 3 (24)

12-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 3 (25)

12-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 3 (26)

12-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 3 (27)

12-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 3 (28)

12-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 3 (29)

12-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 3 (30)

12-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 3 (31)

12-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 3 (32)

12-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 3 (33)

12-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 3 (34)

12-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 3 (35)

12-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 3 (36)

12-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 3 (37)

12-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 3 (38)

12-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 3 (39)

12-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 3 (40)

12-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 3 (41)

12-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 3 (42)

12-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 3 (43)

12-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 3 (44)

12-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 3 (45)

12-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 3 (46)

12-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 3 (47)

12-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 3 (48)

12-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 3 (49)

12-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 3 (50)

12-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 3 (51)

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube