Tĩnh tâm dành cho Thiếu Mùa Vọng 2018 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn ngày thứ II

“Anh em nghĩ sao ? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao ? … Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.” (Mt 18, 12 – 14)

Giảng Tĩnh tâm Mùa Vọng dành cho Thiếu nhi ngày thứ II – Lm Phêrô Nguyễn Hữu Hạnh CSsR – 11/12/2108

11-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 2 (1)

11-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 2 (2)

11-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 2 (3)

11-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 2 (4)

11-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 2 (5)

11-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 2 (6)

11-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 2 (7)

11-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 2 (8)

11-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 2 (9)

11-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 2 (10)

11-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 2 (11)

11-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 2 (12)

11-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 2 (13)

11-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 2 (14)

11-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 2 (15)

11-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 2 (16)

11-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 2 (17)

11-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 2 (18)

11-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 2 (19)

11-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 2 (20)

11-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 2 (21)

11-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 2 (22)

11-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 2 (23)

11-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 2 (24)

11-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 2 (25)

11-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 2 (26)

11-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 2 (27)

11-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 2 (28)

11-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 2 (29)

11-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 2 (30)

11-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 2 (31)

11-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 2 (32)

11-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 2 (33)

11-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 2 (34)

11-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 2 (35)

11-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 2 (36)

11-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 2 (37)

11-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 2 (38)

11-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 2 (39)

11-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 2 (40)

11-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 2 (41)

11-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 2 (42)

11-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 2 (43)

11-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 2 (44)

11-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 2 (45)

11-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 2 (46)

11-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 2 (47)

11-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 2 (48)

11-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 2 (49)

11-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 2 (50)

11-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 2 (51)

11-12-2018 Tinh Tam Thieu Nhi 2 (52)

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube