Tìm hiểu Tin mừng Chúa Nhật tuần XXIV mùa Thường Niên năm A: Mt 18,21-35

Đây là video trình bày những phân tích và gợi ý suy niệm của linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện DCCT về bài Tin Mừng Chúa Nhật thứ 24 mùa Thường Niên năm A – Mt 18,21-35.

Nội dung video:

+ 00:56 – 02:50 Giới thiệu chung về bài Tin mừng

+ 02:50 – 21:29 Phân tích bản văn Tin mừng, trong đó:

* 02:50 – 07:03 Cuộc đối thoại giữa ông Phêrô với Chúa Giêsu về sự tha thứ (Mt 18,21-22)

* 07:03 – 19:45 Dụ ngôn kẻ mắc nợ không biết thương xót (Mt 18,23-35)

* 19:45 – 21:29 Ý nghĩa bài Tin mừng

+ 21:29 – 27:38 Các gợi ý suy niệm

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube