Thánh Phaolô rao giảng Tin Mừng tại Galát

Thánh Phalo viết: “Anh em biết: nhân khi thân xác bị đau ốm, tôi đã loan báo Tin Mừng cho anh em lần đầu tiên. Mặc dù thân xác tôi là một dịp thử thách cho anh em, anh em đã không khinh, không tởm; trái lại anh em đã tiếp đón tôi như một sứ giả của Thiên Chúa, như Đức Kitô Giêsu” (Gl 4,13-14).

Ngày nay, tại nhiều nơi, các nhà thừa sai cũng vẫn đang được sống kinh nghiệm đặc biệt đó của thánh Phaolo.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube