Thánh lễ Tuyên Khấn Lần Đầu và Tuyên Khấn Vĩnh Viễn trong Dòng Chúa Cứu Thế 2018

Thứ Sáu, 29-06-2018 | 00:48:57

Thánh lễ Tuyên Khấn Lần Đầu và Tuyên Khấn Vĩnh Viễn trong Dòng Chúa Cứu Thế 2018

28-06-2018 Le Khan Dong (1)

28-06-2018 Le Khan Dong (2)

28-06-2018 Le Khan Dong (3)

28-06-2018 Le Khan Dong (4)

28-06-2018 Le Khan Dong (5)

28-06-2018 Le Khan Dong (6)

28-06-2018 Le Khan Dong (7)

28-06-2018 Le Khan Dong (8)

28-06-2018 Le Khan Dong (9)

28-06-2018 Le Khan Dong (10)

28-06-2018 Le Khan Dong (11)

28-06-2018 Le Khan Dong (12)

28-06-2018 Le Khan Dong (13)

28-06-2018 Le Khan Dong (14)

28-06-2018 Le Khan Dong (15)

28-06-2018 Le Khan Dong (16)

28-06-2018 Le Khan Dong (17)

28-06-2018 Le Khan Dong (18)

28-06-2018 Le Khan Dong (19)

28-06-2018 Le Khan Dong (20)

28-06-2018 Le Khan Dong (21)

28-06-2018 Le Khan Dong (22)

28-06-2018 Le Khan Dong (23)

28-06-2018 Le Khan Dong (24)

28-06-2018 Le Khan Dong (25)

28-06-2018 Le Khan Dong (26)

28-06-2018 Le Khan Dong (27)

28-06-2018 Le Khan Dong (28)

28-06-2018 Le Khan Dong (29)

28-06-2018 Le Khan Dong (30)

28-06-2018 Le Khan Dong (31)

28-06-2018 Le Khan Dong (32)

28-06-2018 Le Khan Dong (33)

28-06-2018 Le Khan Dong (34)

28-06-2018 Le Khan Dong (35)

28-06-2018 Le Khan Dong (36)

28-06-2018 Le Khan Dong (37)

28-06-2018 Le Khan Dong (38)

28-06-2018 Le Khan Dong (39)

28-06-2018 Le Khan Dong (40)

28-06-2018 Le Khan Dong (41)

28-06-2018 Le Khan Dong (42)

28-06-2018 Le Khan Dong (43)

28-06-2018 Le Khan Dong (44)

28-06-2018 Le Khan Dong (45)

28-06-2018 Le Khan Dong (46)

28-06-2018 Le Khan Dong (47)

28-06-2018 Le Khan Dong (48)

28-06-2018 Le Khan Dong (49)

28-06-2018 Le Khan Dong (50)

28-06-2018 Le Khan Dong (51)

28-06-2018 Le Khan Dong (52)

28-06-2018 Le Khan Dong (53)

28-06-2018 Le Khan Dong (54)

28-06-2018 Le Khan Dong (55)

28-06-2018 Le Khan Dong (56)

28-06-2018 Le Khan Dong (57)

28-06-2018 Le Khan Dong (58)

28-06-2018 Le Khan Dong (59)

28-06-2018 Le Khan Dong (60)

28-06-2018 Le Khan Dong (61)

28-06-2018 Le Khan Dong (62)

 

Tìm kiếm

Tin mới