Hình ảnh Thánh lễ truyền chức Linh mục và Phó tế Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam 2018 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn

Thứ Bảy, 30-06-2018 | 22:02:40

Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước Giám Mục Giáo Phận Phú Cường dâng Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục và Phó tế vào lúc 08 giờ 30 ngày 30 tháng 06 năm 2018 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn: Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

20180630 Le Phong Chuc LM PT (1)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (2)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (3)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (4)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (5)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (6)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (7)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (8)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (9)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (10)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (11)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (12)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (13)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (14)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (15)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (16)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (17)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (18)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (19)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (20)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (21)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (22)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (23)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (24)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (25)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (26)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (27)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (28)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (29)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (30)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (31)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (32)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (33)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (34)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (35)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (36)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (37)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (38)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (39)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (40)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (41)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (42)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (43)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (44)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (45)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (46)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (47)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (48)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (49)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (50)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (51)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (52)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (53)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (54)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (55)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (56)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (57)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (58)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (59)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (60)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (61)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (62)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (63)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (64)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (65)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (66)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (67)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (68)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (69)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (70)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (71)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (72)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (73)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (74)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (75)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (76)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (77)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (78)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (79)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (80)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (81)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (82)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (83)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (84)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (85)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (86)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (87)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (88)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (89)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (90)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (91)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (92)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (93)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (94)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (95)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (96)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (97)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (98)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (99)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (100)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (101)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (102)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (103)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (104)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (105)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (106)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (107)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (108)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (109)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (110)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (111)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (112)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (113)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (114)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (115)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (116)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (117)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (118)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (119)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (120)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (121)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (122)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (123)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (124)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (125)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (126)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (127)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (128)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (129)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (130)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (131)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (132)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (133)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (134)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (135)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (136)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (137)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (138)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (139)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (140)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (141)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (142)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (143)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (144)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (145)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (146)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (147)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (148)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (149)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (150)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (151)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (152)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (153)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (154)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (155)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (156)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (157)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (158)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (159)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (160)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (161)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (162)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (163)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (164)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (165)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (166)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (167)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (168)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (169)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (170)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (171)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (172)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (173)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (174)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (176)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (177)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (178)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (179)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (180)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (181)

20180630 Le Phong Chuc LM PT (182)

Tìm kiếm

Tin mới