Thánh lễ Tiệc Ly tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn 29/03/2018

Thứ Sáu, 30-03-2018 | 10:51:05

Thánh lễ Tiệc Ly tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn 29/03/2018

29-03-2018 Thanh le Tiec Ly (1)

29-03-2018 Thanh le Tiec Ly (2)

29-03-2018 Thanh le Tiec Ly (3)

29-03-2018 Thanh le Tiec Ly (4)

29-03-2018 Thanh le Tiec Ly (5)

29-03-2018 Thanh le Tiec Ly (6)

29-03-2018 Thanh le Tiec Ly (7)

29-03-2018 Thanh le Tiec Ly (8)

29-03-2018 Thanh le Tiec Ly (9)

29-03-2018 Thanh le Tiec Ly (10)

29-03-2018 Thanh le Tiec Ly (11)

29-03-2018 Thanh le Tiec Ly (12)

29-03-2018 Thanh le Tiec Ly (13)

29-03-2018 Thanh le Tiec Ly (14)

29-03-2018 Thanh le Tiec Ly (15)

29-03-2018 Thanh le Tiec Ly (16)

29-03-2018 Thanh le Tiec Ly (17)

29-03-2018 Thanh le Tiec Ly (18)

29-03-2018 Thanh le Tiec Ly (19)

29-03-2018 Thanh le Tiec Ly (20)

29-03-2018 Thanh le Tiec Ly (21)

29-03-2018 Thanh le Tiec Ly (22)

29-03-2018 Thanh le Tiec Ly (23)

29-03-2018 Thanh le Tiec Ly (24)

29-03-2018 Thanh le Tiec Ly (25)

29-03-2018 Thanh le Tiec Ly (26)

29-03-2018 Thanh le Tiec Ly (27)

29-03-2018 Thanh le Tiec Ly (28)

29-03-2018 Thanh le Tiec Ly (29)

29-03-2018 Thanh le Tiec Ly (30)

29-03-2018 Thanh le Tiec Ly (31)

29-03-2018 Thanh le Tiec Ly (32)

Tìm kiếm