Thánh lễ Tạ ơn Niên học 2017 - 2018 và phát thưởng cho các em chăm ngoan, học giỏi Giáo lý và Văn hóa.

Thứ Hai, 06-08-2018 | 14:57:56

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp vào lúc 15 giờ Chúa Nhật 5/8 : Cha chánh xứ Tôma Trần Quốc Hùng chủ tế thánh lễ Tạ ơn Niên học 2017 – 2018.  Sau Thánh lễ có phát thưởng cho các em chăm ngoan, học giỏi Giáo lý – Văn hóa… Cùng đồng tế có cha linh hướng Xứ Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thế Chúa Kitô Vua Giuse Nguyễn Quốc Toản. Cha Phêrô Đỗ Minh Trí trưởng ban bác ái, đặc trách xóm giáo 1&3. Cha phó xứ Tôma Aquinô  Phạm Phú Lộc, đặc trách xóm giáo 4&5. Cha Gioan Baotixita Nguyễn Bình Định, đặc trách xóm giáo 6&8. Và quý ông trong ban mục vụ Hội Đồng Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp anh chị huynh truongr cùng quý phụ huynh…

20180805 Nhan Thuong Giao Ly va Hoc Tap (1)

20180805 Nhan Thuong Giao Ly va Hoc Tap (2)

20180805 Nhan Thuong Giao Ly va Hoc Tap (3)20180805 Nhan Thuong Giao Ly va Hoc Tap (4)

20180805 Nhan Thuong Giao Ly va Hoc Tap (5)

20180805 Nhan Thuong Giao Ly va Hoc Tap (6)

20180805 Nhan Thuong Giao Ly va Hoc Tap (7)

20180805 Nhan Thuong Giao Ly va Hoc Tap (8)

20180805 Nhan Thuong Giao Ly va Hoc Tap (9)

20180805 Nhan Thuong Giao Ly va Hoc Tap (10)

20180805 Nhan Thuong Giao Ly va Hoc Tap (11)

20180805 Nhan Thuong Giao Ly va Hoc Tap (12)

20180805 Nhan Thuong Giao Ly va Hoc Tap (13)

20180805 Nhan Thuong Giao Ly va Hoc Tap (14)

20180805 Nhan Thuong Giao Ly va Hoc Tap (15)

20180805 Nhan Thuong Giao Ly va Hoc Tap (16)

20180805 Nhan Thuong Giao Ly va Hoc Tap (17)

20180805 Nhan Thuong Giao Ly va Hoc Tap (18)

20180805 Nhan Thuong Giao Ly va Hoc Tap (19)

20180805 Nhan Thuong Giao Ly va Hoc Tap (20)

20180805 Nhan Thuong Giao Ly va Hoc Tap (21)

20180805 Nhan Thuong Giao Ly va Hoc Tap (22)

20180805 Nhan Thuong Giao Ly va Hoc Tap (23)

20180805 Nhan Thuong Giao Ly va Hoc Tap (24)

20180805 Nhan Thuong Giao Ly va Hoc Tap (25)

20180805 Nhan Thuong Giao Ly va Hoc Tap (26)

20180805 Nhan Thuong Giao Ly va Hoc Tap (27)

20180805 Nhan Thuong Giao Ly va Hoc Tap (28)

20180805 Nhan Thuong Giao Ly va Hoc Tap (29)

20180805 Nhan Thuong Giao Ly va Hoc Tap (30)

20180805 Nhan Thuong Giao Ly va Hoc Tap (31)

20180805 Nhan Thuong Giao Ly va Hoc Tap (32)

20180805 Nhan Thuong Giao Ly va Hoc Tap (33)

20180805 Nhan Thuong Giao Ly va Hoc Tap (34)

20180805 Nhan Thuong Giao Ly va Hoc Tap (35)

20180805 Nhan Thuong Giao Ly va Hoc Tap (36)

20180805 Nhan Thuong Giao Ly va Hoc Tap (37)

20180805 Nhan Thuong Giao Ly va Hoc Tap (38)

20180805 Nhan Thuong Giao Ly va Hoc Tap (39)

20180805 Nhan Thuong Giao Ly va Hoc Tap (40)

20180805 Nhan Thuong Giao Ly va Hoc Tap (41)

20180805 Nhan Thuong Giao Ly va Hoc Tap (42)

20180805 Nhan Thuong Giao Ly va Hoc Tap (43)

20180805 Nhan Thuong Giao Ly va Hoc Tap (44)

20180805 Nhan Thuong Giao Ly va Hoc Tap (45)

20180805 Nhan Thuong Giao Ly va Hoc Tap (46)

20180805 Nhan Thuong Giao Ly va Hoc Tap (47)

20180805 Nhan Thuong Giao Ly va Hoc Tap (48)

20180805 Nhan Thuong Giao Ly va Hoc Tap (49)

20180805 Nhan Thuong Giao Ly va Hoc Tap (50)

20180805 Nhan Thuong Giao Ly va Hoc Tap (51)

20180805 Nhan Thuong Giao Ly va Hoc Tap (52)

20180805 Nhan Thuong Giao Ly va Hoc Tap (53)

20180805 Nhan Thuong Giao Ly va Hoc Tap (54)

20180805 Nhan Thuong Giao Ly va Hoc Tap (55)

20180805 Nhan Thuong Giao Ly va Hoc Tap (56)

20180805 Nhan Thuong Giao Ly va Hoc Tap (57)

20180805 Nhan Thuong Giao Ly va Hoc Tap (58)

20180805 Nhan Thuong Giao Ly va Hoc Tap (59)

20180805 Nhan Thuong Giao Ly va Hoc Tap (60)

20180805 Nhan Thuong Giao Ly va Hoc Tap (61)

20180805 Nhan Thuong Giao Ly va Hoc Tap (62)

20180805 Nhan Thuong Giao Ly va Hoc Tap (63)

20180805 Nhan Thuong Giao Ly va Hoc Tap (64)

20180805 Nhan Thuong Giao Ly va Hoc Tap (65)

20180805 Nhan Thuong Giao Ly va Hoc Tap (66)

20180805 Nhan Thuong Giao Ly va Hoc Tap (67)

Tìm kiếm

Tin mới