Thánh lễ Mừng Thọ cho 363 cụ từ 70 tuổi trở lên tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn 01/01/2019

Chiều nay lúc 18g 00 cha bề trên chánh xứ Tô ma Trần Quốc Hùng cùng quý cha trong ban quản xứ dâng thánh lễ Tạ ơn đầu năm mói 2019: Mừng lễ Đúc Maria Mự Thiên Chúa, Mừng Thọ cho 363 cụ từ 70 trở lên trong Giáo xứ Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp…

20190101 Thanh le Mung Tho GXDMHCG (1)

20190101 Thanh le Mung Tho GXDMHCG (2)

20190101 Thanh le Mung Tho GXDMHCG (3)

20190101 Thanh le Mung Tho GXDMHCG (4)

20190101 Thanh le Mung Tho GXDMHCG (5)

20190101 Thanh le Mung Tho GXDMHCG (6)

20190101 Thanh le Mung Tho GXDMHCG (7)

20190101 Thanh le Mung Tho GXDMHCG (8)

20190101 Thanh le Mung Tho GXDMHCG (9)

20190101 Thanh le Mung Tho GXDMHCG (10)

20190101 Thanh le Mung Tho GXDMHCG (11)

20190101 Thanh le Mung Tho GXDMHCG (12)

20190101 Thanh le Mung Tho GXDMHCG (13)

20190101 Thanh le Mung Tho GXDMHCG (14)

20190101 Thanh le Mung Tho GXDMHCG (15)

20190101 Thanh le Mung Tho GXDMHCG (16)

20190101 Thanh le Mung Tho GXDMHCG (17)

20190101 Thanh le Mung Tho GXDMHCG (18)

20190101 Thanh le Mung Tho GXDMHCG (19)

20190101 Thanh le Mung Tho GXDMHCG (20)

20190101 Thanh le Mung Tho GXDMHCG (21)

20190101 Thanh le Mung Tho GXDMHCG (22)

20190101 Thanh le Mung Tho GXDMHCG (23)

20190101 Thanh le Mung Tho GXDMHCG (24)

20190101 Thanh le Mung Tho GXDMHCG (25)

 

20190101 Thanh le Mung Tho GXDMHCG (26)

20190101 Thanh le Mung Tho GXDMHCG (27)

20190101 Thanh le Mung Tho GXDMHCG (28)

20190101 Thanh le Mung Tho GXDMHCG (29)

20190101 Thanh le Mung Tho GXDMHCG (30)

20190101 Thanh le Mung Tho GXDMHCG (31)

20190101 Thanh le Mung Tho GXDMHCG (32)

 

20190101 Thanh le Mung Tho GXDMHCG (34)

20190101 Thanh le Mung Tho GXDMHCG (35)

20190101 Thanh le Mung Tho GXDMHCG (36)

20190101 Thanh le Mung Tho GXDMHCG (37)

20190101 Thanh le Mung Tho GXDMHCG (38)

20190101 Thanh le Mung Tho GXDMHCG (39)

 

20190101 Thanh le Mung Tho GXDMHCG (40)

20190101 Thanh le Mung Tho GXDMHCG (41)

20190101 Thanh le Mung Tho GXDMHCG (42)

20190101 Thanh le Mung Tho GXDMHCG (43)

20190101 Thanh le Mung Tho GXDMHCG (44)

20190101 Thanh le Mung Tho GXDMHCG (45)

20190101 Thanh le Mung Tho GXDMHCG (46)

20190101 Thanh le Mung Tho GXDMHCG (47)

20190101 Thanh le Mung Tho GXDMHCG (48)

20190101 Thanh le Mung Tho GXDMHCG (49)

20190101 Thanh le Mung Tho GXDMHCG (50)

20190101 Thanh le Mung Tho GXDMHCG (51)

20190101 Thanh le Mung Tho GXDMHCG (52)

20190101 Thanh le Mung Tho GXDMHCG (53)

20190101 Thanh le Mung Tho GXDMHCG (54)

20190101 Thanh le Mung Tho GXDMHCG (55)

20190101 Thanh le Mung Tho GXDMHCG (56)

20190101 Thanh le Mung Tho GXDMHCG (57)

20190101 Thanh le Mung Tho GXDMHCG (58)

20190101 Thanh le Mung Tho GXDMHCG (59)

20190101 Thanh le Mung Tho GXDMHCG (60)

20190101 Thanh le Mung Tho GXDMHCG (61)

20190101 Thanh le Mung Tho GXDMHCG (62)

20190101 Thanh le Mung Tho GXDMHCG (63)

20190101 Thanh le Mung Tho GXDMHCG (64)

20190101 Thanh le Mung Tho GXDMHCG (65)

20190101 Thanh le Mung Tho GXDMHCG (66)

 

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube