Thánh lễ Đêm Vọng Mừng Chúa Giáng Sinh tại Đền Đức Mẹ hằng Cứu Giúp 21g 24/12/2018

Thứ Tư, 26-12-2018 | 01:01:47

Thánh lễ Đêm Vọng Mừng Chúa Giáng Sinh tại lễ Đền Đức Mẹ hằng Cứu Giúp 21g 24/12/2018

24122018 Thanh le Dem Giang Sinh CSsR (1)

24122018 Thanh le Dem Giang Sinh CSsR (2)

24122018 Thanh le Dem Giang Sinh CSsR (3)

24122018 Thanh le Dem Giang Sinh CSsR (4)

24122018 Thanh le Dem Giang Sinh CSsR (5)

24122018 Thanh le Dem Giang Sinh CSsR (6)

24122018 Thanh le Dem Giang Sinh CSsR (7)

24122018 Thanh le Dem Giang Sinh CSsR (8)

24122018 Thanh le Dem Giang Sinh CSsR (9)

24122018 Thanh le Dem Giang Sinh CSsR (10)

24122018 Thanh le Dem Giang Sinh CSsR (11)

24122018 Thanh le Dem Giang Sinh CSsR (12)

24122018 Thanh le Dem Giang Sinh CSsR (13)

24122018 Thanh le Dem Giang Sinh CSsR (14)

24122018 Thanh le Dem Giang Sinh CSsR (15)

24122018 Thanh le Dem Giang Sinh CSsR (16)

24122018 Thanh le Dem Giang Sinh CSsR (17)

24122018 Thanh le Dem Giang Sinh CSsR (19)

24122018 Thanh le Dem Giang Sinh CSsR (18)

24122018 Thanh le Dem Giang Sinh CSsR (20)

24122018 Thanh le Dem Giang Sinh CSsR (21)

24122018 Thanh le Dem Giang Sinh CSsR (22)

24122018 Thanh le Dem Giang Sinh CSsR (23)

24122018 Thanh le Dem Giang Sinh CSsR (24)

24122018 Thanh le Dem Giang Sinh CSsR (25)

24122018 Thanh le Dem Giang Sinh CSsR (26)

24122018 Thanh le Dem Giang Sinh CSsR (27)

24122018 Thanh le Dem Giang Sinh CSsR (28)

24122018 Thanh le Dem Giang Sinh CSsR (29)

24122018 Thanh le Dem Giang Sinh CSsR (30)

24122018 Thanh le Dem Giang Sinh CSsR (31)

24122018 Thanh le Dem Giang Sinh CSsR (32)

24122018 Thanh le Dem Giang Sinh CSsR (33)

24122018 Thanh le Dem Giang Sinh CSsR (34)

24122018 Thanh le Dem Giang Sinh CSsR (35)

24122018 Thanh le Dem Giang Sinh CSsR (36)

24122018 Thanh le Dem Giang Sinh CSsR (37)

24122018 Thanh le Dem Giang Sinh CSsR (38)

24122018 Thanh le Dem Giang Sinh CSsR (39)

24122018 Thanh le Dem Giang Sinh CSsR (40)

24122018 Thanh le Dem Giang Sinh CSsR (41)

24122018 Thanh le Dem Giang Sinh CSsR (42)

24122018 Thanh le Dem Giang Sinh CSsR (43)

24122018 Thanh le Dem Giang Sinh CSsR (44)

24122018 Thanh le Dem Giang Sinh CSsR (45)

24122018 Thanh le Dem Giang Sinh CSsR (46)

24122018 Thanh le Dem Giang Sinh CSsR (47)

24122018 Thanh le Dem Giang Sinh CSsR (48)

24122018 Thanh le Dem Giang Sinh CSsR (49)

24122018 Thanh le Dem Giang Sinh CSsR (50)

24122018 Thanh le Dem Giang Sinh CSsR (51)

24122018 Thanh le Dem Giang Sinh CSsR (52)

24122018 Thanh le Dem Giang Sinh CSsR (53)

24122018 Thanh le Dem Giang Sinh CSsR (54)

24122018 Thanh le Dem Giang Sinh CSsR (55)

24122018 Thanh le Dem Giang Sinh CSsR (56)

24122018 Thanh le Dem Giang Sinh CSsR (57)

 

Tìm kiếm

Tin mới