Thánh lễ đêm Giao Thừa Tết Kỷ Hợi - 04/02/2019 - Đền ĐMHCG Sài Gòn

Thánh lễ đêm Giao Thừa Tết Kỷ Hợi 04/02/2019, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn.

Chủ tế: Linh mục Giuse Nguyễn Ngọc Bích_Giám Tỉnh CSsR Vn


20190204 Mong Mot Tet (1)

20190204 Mong Mot Tet (2)

20190204 Mong Mot Tet (3)

20190204 Mong Mot Tet (4)

20190204 Mong Mot Tet (5)

20190204 Mong Mot Tet (6)

20190204 Mong Mot Tet (7)

20190204 Mong Mot Tet (8)

20190204 Mong Mot Tet (9)

20190204 Mong Mot Tet (10)

20190204 Mong Mot Tet (11)

20190204 Mong Mot Tet (12)

20190204 Mong Mot Tet (13)

20190204 Mong Mot Tet (14)

20190204 Mong Mot Tet (15)

20190204 Mong Mot Tet (16)

20190204 Mong Mot Tet (17)

20190204 Mong Mot Tet (18)

20190204 Mong Mot Tet (19)

20190204 Mong Mot Tet (20)

20190204 Mong Mot Tet (21)

20190204 Mong Mot Tet (22)

20190204 Mong Mot Tet (23)

20190204 Mong Mot Tet (24)

20190204 Mong Mot Tet (25)

20190204 Mong Mot Tet (26)

20190204 Mong Mot Tet (27)

20190204 Mong Mot Tet (28)

20190204 Mong Mot Tet (29)

20190204 Mong Mot Tet (30)

20190204 Mong Mot Tet (31)

20190204 Mong Mot Tet (32)

20190204 Mong Mot Tet (33)

20190204 Mong Mot Tet (34)

20190204 Mong Mot Tet (35)

20190204 Mong Mot Tet (36)

20190204 Mong Mot Tet (37)

20190204 Mong Mot Tet (38)

20190204 Mong Mot Tet (39)

20190204 Mong Mot Tet (40)

20190204 Mong Mot Tet (41)

20190204 Mong Mot Tet (42)20190204 Mong Mot Tet (43)

20190204 Mong Mot Tet (44)

20190204 Mong Mot Tet (45)

20190204 Mong Mot Tet (46)

20190204 Mong Mot Tet (47)

20190204 Mong Mot Tet (48)

20190204 Mong Mot Tet (49)

20190204 Mong Mot Tet (50)

20190204 Mong Mot Tet (51)

20190204 Mong Mot Tet (52)

20190204 Mong Mot Tet (53)

20190204 Mong Mot Tet (54)

Ông Chủ Tich Hội Đồng Mục vụ Giáo xứ Chúc Tết

20190204 Mong Mot Tet (55)

20190204 Mong Mot Tet (56)

20190204 Mong Mot Tet (57)

20190204 Mong Mot Tet (58)

20190204 Mong Mot Tet (59)

20190204 Mong Mot Tet (60)

20190204 Mong Mot Tet (61)

20190204 Mong Mot Tet (62)

20190204 Mong Mot Tet (63)

20190204 Mong Mot Tet (64)

20190204 Mong Mot Tet (65)

20190204 Mong Mot Tet (66)

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube