Thánh lễ đêm Giao Thừa Tết Kỷ Hợi - 04/02/2019 - Đền ĐMHCG Sài Gòn

Thứ Ba, 05-02-2019 | 21:17:59

Thánh lễ đêm Giao Thừa Tết Kỷ Hợi04/02/2019, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn.

Chủ tế: Linh mục Giuse Nguyễn Ngọc Bích_Giám Tỉnh CSsR Vn


20190204 Mong Mot Tet (1)

20190204 Mong Mot Tet (2)

20190204 Mong Mot Tet (3)

20190204 Mong Mot Tet (4)

20190204 Mong Mot Tet (5)

20190204 Mong Mot Tet (6)

20190204 Mong Mot Tet (7)

20190204 Mong Mot Tet (8)

20190204 Mong Mot Tet (9)

20190204 Mong Mot Tet (10)

20190204 Mong Mot Tet (11)

20190204 Mong Mot Tet (12)

20190204 Mong Mot Tet (13)

20190204 Mong Mot Tet (14)

20190204 Mong Mot Tet (15)

20190204 Mong Mot Tet (16)

20190204 Mong Mot Tet (17)

20190204 Mong Mot Tet (18)

20190204 Mong Mot Tet (19)

20190204 Mong Mot Tet (20)

20190204 Mong Mot Tet (21)

20190204 Mong Mot Tet (22)

20190204 Mong Mot Tet (23)

20190204 Mong Mot Tet (24)

20190204 Mong Mot Tet (25)

20190204 Mong Mot Tet (26)

20190204 Mong Mot Tet (27)

20190204 Mong Mot Tet (28)

20190204 Mong Mot Tet (29)

20190204 Mong Mot Tet (30)

20190204 Mong Mot Tet (31)

20190204 Mong Mot Tet (32)

20190204 Mong Mot Tet (33)

20190204 Mong Mot Tet (34)

20190204 Mong Mot Tet (35)

20190204 Mong Mot Tet (36)

20190204 Mong Mot Tet (37)

20190204 Mong Mot Tet (38)

20190204 Mong Mot Tet (39)

20190204 Mong Mot Tet (40)

20190204 Mong Mot Tet (41)

20190204 Mong Mot Tet (42)20190204 Mong Mot Tet (43)

20190204 Mong Mot Tet (44)

20190204 Mong Mot Tet (45)

20190204 Mong Mot Tet (46)

20190204 Mong Mot Tet (47)

20190204 Mong Mot Tet (48)

20190204 Mong Mot Tet (49)

20190204 Mong Mot Tet (50)

20190204 Mong Mot Tet (51)

20190204 Mong Mot Tet (52)

20190204 Mong Mot Tet (53)

20190204 Mong Mot Tet (54)

Ông Chủ Tich Hội Đồng Mục vụ Giáo xứ Chúc Tết

20190204 Mong Mot Tet (55)

20190204 Mong Mot Tet (56)

20190204 Mong Mot Tet (57)

20190204 Mong Mot Tet (58)

20190204 Mong Mot Tet (59)

20190204 Mong Mot Tet (60)

20190204 Mong Mot Tet (61)

20190204 Mong Mot Tet (62)

20190204 Mong Mot Tet (63)

20190204 Mong Mot Tet (64)

20190204 Mong Mot Tet (65)

20190204 Mong Mot Tet (66)

Tìm kiếm

Tin mới