Thánh lễ Cộng Đoàn CSsR Vũng Tàu - Dâng lễ cầu nguyện cho Thầy Gioakim Trần Văn Thà CSsR

Thứ Hai, 11-06-2018 | 17:03:02

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.” (Ga 11,25)
14g 00 Cộng Đoàn Vũng Tàu dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Thầy Gioakim (Boniface) Trần Văn Thà, Tu sĩ Thừa sai C.Ss.R

11-06-2018 CD Vung tau - Thay Tha (1)

11-06-2018 CD Vung tau - Thay Tha (2)

11-06-2018 CD Vung tau - Thay Tha (3)

11-06-2018 CD Vung tau - Thay Tha (4)

11-06-2018 CD Vung tau - Thay Tha (5)

11-06-2018 CD Vung tau - Thay Tha (6)

11-06-2018 CD Vung tau - Thay Tha (7)

11-06-2018 CD Vung tau - Thay Tha (8)

11-06-2018 CD Vung tau - Thay Tha (9)

11-06-2018 CD Vung tau - Thay Tha (10)

11-06-2018 CD Vung tau - Thay Tha (11)

11-06-2018 CD Vung tau - Thay Tha (12)

11-06-2018 CD Vung tau - Thay Tha (13)

11-06-2018 CD Vung tau - Thay Tha (14)

11-06-2018 CD Vung tau - Thay Tha (15)

11-06-2018 CD Vung tau - Thay Tha (16)

11-06-2018 CD Vung tau - Thay Tha (17)

11-06-2018 CD Vung tau - Thay Tha (18)

11-06-2018 CD Vung tau - Thay Tha (19)

11-06-2018 CD Vung tau - Thay Tha (20)

Tìm kiếm