Thánh lễ Chúa Nhật 18g 30 tuần 19 Thường Niên - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ngày 12/08/2018

Chúa Nhật, 12-08-2018 | 19:25:39

“Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.” (Ga 6, 51)

Tin Mừng Chúa Nhật 19 Thường Niên B (Ga 6, 41 – 51)

Bài giảng Thánh lễ 18g 30: Lm Gioan Baotixita Nguyễn Minh Phương CSsR

 

 

Tìm kiếm