Thánh lễ an táng Thầy Micae Lý Mẫu

Thứ Tư, 30-01-2019 | 19:41:15

Sáng nay vào lúc 6g 00 ngày 30/01/2019 Cha Giám Tỉnh, tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Giuse Nguyễn Ngọc Bích chủ tế Thánh lễ An Táng Thầy Micae Lý Mẫu Tu Sĩ Thừa Sai Dòng Chúa Cứu Thế…

Thầy Micae Lý Mẫu, C.Ss.R.Sinh ngày 21 tháng 11 năm 1933 tại Quảng Ngãi, Theo Chúa lãnh nhân Bí Tích Rủa Tội năm 1958.

Khấn lần đầu: 16.10.1968

Đã an nghỉ trong Chúa lúc 22g 55, Chúa Nhật, 27.01.2019, tại Nhà hưu dưỡng của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam,hưởng thọ 86 tuổi, 61 năm lãnh nhân Bí Tích Rủa Tội, 51 năm sống lời khấn Dòng.

30-01-2019 Le An Tang Thay Micae (1)

30-01-2019 Le An Tang Thay Micae (2)

30-01-2019 Le An Tang Thay Micae (3)

30-01-2019 Le An Tang Thay Micae (4)

30-01-2019 Le An Tang Thay Micae (5)

30-01-2019 Le An Tang Thay Micae (6)

30-01-2019 Le An Tang Thay Micae (7)

30-01-2019 Le An Tang Thay Micae (8)

30-01-2019 Le An Tang Thay Micae (9)

30-01-2019 Le An Tang Thay Micae (10)

30-01-2019 Le An Tang Thay Micae (11)

30-01-2019 Le An Tang Thay Micae (12)

30-01-2019 Le An Tang Thay Micae (13)

30-01-2019 Le An Tang Thay Micae (14)

30-01-2019 Le An Tang Thay Micae (15)

30-01-2019 Le An Tang Thay Micae (16)

30-01-2019 Le An Tang Thay Micae (17)

30-01-2019 Le An Tang Thay Micae (18)

30-01-2019 Le An Tang Thay Micae (19)

30-01-2019 Le An Tang Thay Micae (20)

30-01-2019 Le An Tang Thay Micae (21)

30-01-2019 Le An Tang Thay Micae (22)

30-01-2019 Le An Tang Thay Micae (23)

30-01-2019 Le An Tang Thay Micae (24)

30-01-2019 Le An Tang Thay Micae (25)

30-01-2019 Le An Tang Thay Micae (26)

30-01-2019 Le An Tang Thay Micae (27)

30-01-2019 Le An Tang Thay Micae (28)

30-01-2019 Le An Tang Thay Micae (29)

30-01-2019 Le An Tang Thay Micae (30)

30-01-2019 Le An Tang Thay Micae (31)

30-01-2019 Le An Tang Thay Micae (32)

30-01-2019 Le An Tang Thay Micae (33)

30-01-2019 Le An Tang Thay Micae (34)

30-01-2019 Le An Tang Thay Micae (35)

30-01-2019 Le An Tang Thay Micae (36)

30-01-2019 Le An Tang Thay Micae (37)

30-01-2019 Le An Tang Thay Micae (38)

30-01-2019 Le An Tang Thay Micae (39)

30-01-2019 Le An Tang Thay Micae (40)

30-01-2019 Le An Tang Thay Micae (41)

30-01-2019 Le An Tang Thay Micae (42)

30-01-2019 Le An Tang Thay Micae (43)

30-01-2019 Le An Tang Thay Micae (44)

30-01-2019 Le An Tang Thay Micae (45)

30-01-2019 Le An Tang Thay Micae (46)

30-01-2019 Le An Tang Thay Micae (47)

30-01-2019 Le An Tang Thay Micae (48)

30-01-2019 Le An Tang Thay Micae (49)

30-01-2019 Le An Tang Thay Micae (50)

30-01-2019 Le An Tang Thay Micae (51)

30-01-2019 Le An Tang Thay Micae (52)

30-01-2019 Le An Tang Thay Micae (53)

30-01-2019 Le An Tang Thay Micae (54)

30-01-2019 Le An Tang Thay Micae (55)

30-01-2019 Le An Tang Thay Micae (56)

30-01-2019 Le An Tang Thay Micae (57)

30-01-2019 Le An Tang Thay Micae (58)

30-01-2019 Le An Tang Thay Micae (59)

30-01-2019 Le An Tang Thay Micae (60)

30-01-2019 Le An Tang Thay Micae (61)

30-01-2019 Le An Tang Thay Micae (62)

30-01-2019 Le An Tang Thay Micae (63)

30-01-2019 Le An Tang Thay Micae (64)

30-01-2019 Le An Tang Thay Micae (65)

30-01-2019 Le An Tang Thay Micae (66)

30-01-2019 Le An Tang Thay Micae (67)

30-01-2019 Le An Tang Thay Micae (68)

30-01-2019 Le An Tang Thay Micae (69)

30-01-2019 Le An Tang Thay Micae (70)

30-01-2019 Le An Tang Thay Micae (71)

30-01-2019 Le An Tang Thay Micae (72)

30-01-2019 Le An Tang Thay Micae (73)

30-01-2019 Le An Tang Thay Micae (74)

30-01-2019 Le An Tang Thay Micae (75)

30-01-2019 Le An Tang Thay Micae (76)

30-01-2019 Le An Tang Thay Micae (77)

30-01-2019 Le An Tang Thay Micae (78)

30-01-2019 Le An Tang Thay Micae (79)

30-01-2019 Le An Tang Thay Micae (80)

30-01-2019 Le An Tang Thay Micae (81)

30-01-2019 Le An Tang Thay Micae (82)

30-01-2019 Le An Tang Thay Micae (83)

30-01-2019 Le An Tang Thay Micae (84)

30-01-2019 Le An Tang Thay Micae (85)

30-01-2019 Le An Tang Thay Micae (86)

30-01-2019 Le An Tang Thay Micae (87)

Tìm kiếm

Tin mới