Thánh lễ An Táng Thầy Gioakim Trần Văn Thà CSsR - 06g00 Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn

Thứ Ba, 12-06-2018 | 04:15:09

Thánh lễ An Táng Thầy Gioakim Trần Văn Thà_Tu Sĩ Thừa Sai Dòng Chúa Cứu Thế sẽ bắt đầu lúc 6g00 ngày 12/06/2018 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn: Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

12-06-2018 Thanh Le An Tang (1)

12-06-2018 Thanh Le An Tang (2)

12-06-2018 Thanh Le An Tang (3)

12-06-2018 Thanh Le An Tang (4)

12-06-2018 Thanh Le An Tang (5)

12-06-2018 Thanh Le An Tang (6)

12-06-2018 Thanh Le An Tang (7)

12-06-2018 Thanh Le An Tang (8)

12-06-2018 Thanh Le An Tang (9)

12-06-2018 Thanh Le An Tang (10)

12-06-2018 Thanh Le An Tang (11)

12-06-2018 Thanh Le An Tang (12)

12-06-2018 Thanh Le An Tang (13)

12-06-2018 Thanh Le An Tang (14)

12-06-2018 Thanh Le An Tang (15)

12-06-2018 Thanh Le An Tang (16)

12-06-2018 Thanh Le An Tang (17)

12-06-2018 Thanh Le An Tang (18)

12-06-2018 Thanh Le An Tang (19)

12-06-2018 Thanh Le An Tang (20)

12-06-2018 Thanh Le An Tang (21)

12-06-2018 Thanh Le An Tang (22)

12-06-2018 Thanh Le An Tang (23)

12-06-2018 Thanh Le An Tang (24)

12-06-2018 Thanh Le An Tang (25)

12-06-2018 Thanh Le An Tang (26)

12-06-2018 Thanh Le An Tang (27)

12-06-2018 Thanh Le An Tang (28)

12-06-2018 Thanh Le An Tang (29)

12-06-2018 Thanh Le An Tang (30)

12-06-2018 Thanh Le An Tang (31)

12-06-2018 Thanh Le An Tang (32)

12-06-2018 Thanh Le An Tang (33)

12-06-2018 Thanh Le An Tang (34)

12-06-2018 Thanh Le An Tang (35)

12-06-2018 Thanh Le An Tang (36)

12-06-2018 Thanh Le An Tang (37)

12-06-2018 Thanh Le An Tang (38)

12-06-2018 Thanh Le An Tang (39)

12-06-2018 Thanh Le An Tang (40)

12-06-2018 Thanh Le An Tang (41)

12-06-2018 Thanh Le An Tang (42)

12-06-2018 Thanh Le An Tang (43)

12-06-2018 Thanh Le An Tang (44)

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Tin mới