Thánh lễ An Táng Bà Cố Agata Thân Mẫu Cha Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh CSsR

Thứ Ba, 19-03-2019 | 00:34:07

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. (Ga 11, 25)

18-03-2019 Le An tang Ba Co C Vinh (1)

18-03-2019 Le An tang Ba Co C Vinh (2)

18-03-2019 Le An tang Ba Co C Vinh (3)

18-03-2019 Le An tang Ba Co C Vinh (4)

18-03-2019 Le An tang Ba Co C Vinh (5)

18-03-2019 Le An tang Ba Co C Vinh (6)

18-03-2019 Le An tang Ba Co C Vinh (7)

18-03-2019 Le An tang Ba Co C Vinh (8)

18-03-2019 Le An tang Ba Co C Vinh (9)

18-03-2019 Le An tang Ba Co C Vinh (10)

18-03-2019 Le An tang Ba Co C Vinh (11)

18-03-2019 Le An tang Ba Co C Vinh (12) 18-03-2019 Le An tang Ba Co C Vinh (13) 18-03-2019 Le An tang Ba Co C Vinh (14) 18-03-2019 Le An tang Ba Co C Vinh (15) 18-03-2019 Le An tang Ba Co C Vinh (16) 18-03-2019 Le An tang Ba Co C Vinh (17) 18-03-2019 Le An tang Ba Co C Vinh (18) 18-03-2019 Le An tang Ba Co C Vinh (19) 18-03-2019 Le An tang Ba Co C Vinh (20) 18-03-2019 Le An tang Ba Co C Vinh (21) 18-03-2019 Le An tang Ba Co C Vinh (22) 18-03-2019 Le An tang Ba Co C Vinh (23) 18-03-2019 Le An tang Ba Co C Vinh (24) 18-03-2019 Le An tang Ba Co C Vinh (25) 18-03-2019 Le An tang Ba Co C Vinh (26) 18-03-2019 Le An tang Ba Co C Vinh (27) 18-03-2019 Le An tang Ba Co C Vinh (28) 18-03-2019 Le An tang Ba Co C Vinh (29) 18-03-2019 Le An tang Ba Co C Vinh (30) 18-03-2019 Le An tang Ba Co C Vinh (31) 18-03-2019 Le An tang Ba Co C Vinh (32) 18-03-2019 Le An tang Ba Co C Vinh (33) 18-03-2019 Le An tang Ba Co C Vinh (34) 18-03-2019 Le An tang Ba Co C Vinh (35) 18-03-2019 Le An tang Ba Co C Vinh (36) 18-03-2019 Le An tang Ba Co C Vinh (37) 18-03-2019 Le An tang Ba Co C Vinh (38) 18-03-2019 Le An tang Ba Co C Vinh (39) 18-03-2019 Le An tang Ba Co C Vinh (40) 18-03-2019 Le An tang Ba Co C Vinh (41) 18-03-2019 Le An tang Ba Co C Vinh (42) 18-03-2019 Le An tang Ba Co C Vinh (43) 18-03-2019 Le An tang Ba Co C Vinh (44) 18-03-2019 Le An tang Ba Co C Vinh (45) 18-03-2019 Le An tang Ba Co C Vinh (46) 18-03-2019 Le An tang Ba Co C Vinh (47) 18-03-2019 Le An tang Ba Co C Vinh (48) 18-03-2019 Le An tang Ba Co C Vinh (49) 18-03-2019 Le An tang Ba Co C Vinh (50) 18-03-2019 Le An tang Ba Co C Vinh (51) 18-03-2019 Le An tang Ba Co C Vinh (52) 18-03-2019 Le An tang Ba Co C Vinh (53) 18-03-2019 Le An tang Ba Co C Vinh (54) 18-03-2019 Le An tang Ba Co C Vinh (55) 18-03-2019 Le An tang Ba Co C Vinh (56) 18-03-2019 Le An tang Ba Co C Vinh (57) 18-03-2019 Le An tang Ba Co C Vinh (58) 18-03-2019 Le An tang Ba Co C Vinh (59) 18-03-2019 Le An tang Ba Co C Vinh (60) 18-03-2019 Le An tang Ba Co C Vinh (61) 18-03-2019 Le An tang Ba Co C Vinh (62) 18-03-2019 Le An tang Ba Co C Vinh (63) 18-03-2019 Le An tang Ba Co C Vinh (64) 18-03-2019 Le An tang Ba Co C Vinh (65) 18-03-2019 Le An tang Ba Co C Vinh (66) 18-03-2019 Le An tang Ba Co C Vinh (67) 18-03-2019 Le An tang Ba Co C Vinh (68) 18-03-2019 Le An tang Ba Co C Vinh (69) 18-03-2019 Le An tang Ba Co C Vinh (70) 18-03-2019 Le An tang Ba Co C Vinh (71) 18-03-2019 Le An tang Ba Co C Vinh (72) 18-03-2019 Le An tang Ba Co C Vinh (73) 18-03-2019 Le An tang Ba Co C Vinh (74) 18-03-2019 Le An tang Ba Co C Vinh (75) 18-03-2019 Le An tang Ba Co C Vinh (76) 18-03-2019 Le An tang Ba Co C Vinh (77) 18-03-2019 Le An tang Ba Co C Vinh (78) 18-03-2019 Le An tang Ba Co C Vinh (79) 18-03-2019 Le An tang Ba Co C Vinh (80) 18-03-2019 Le An tang Ba Co C Vinh (81) 18-03-2019 Le An tang Ba Co C Vinh (82) 18-03-2019 Le An tang Ba Co C Vinh (83)

Tìm kiếm

Tin mới