Thánh lễ 15g 00 Cộng Đoàn Tỉnh Dòng CSsR - Dâng lễ cầu nguyện cho Thầy Gioakim Trần Văn Thà tu sĩ thừa sai CSsR

Thứ Hai, 11-06-2018 | 17:38:32

Vào lúc 15g 00 Cha giám tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích chủ tế thánh lễ cầu nguyện cho Thầy Gioakim Trần Văn Thà tu sĩ thừa sai CSsR.

Cùng hiệp dâng Thánh lễ ngoài Cha giám Tỉnh, quý Cha cộng đoàn Tỉnh Dòng còn có quý Cha Michen Nguyễn Be CĐ Tây Nguyên, Cha Giuse Nguyễn Quốc Toản Sài Gòn, Cha Vicente Bùi Thanh Quang CĐ Nà Phặc…

20180611 CD Tinh Dong - Thay Tha (1)

20180611 CD Tinh Dong - Thay Tha (2)

20180611 CD Tinh Dong - Thay Tha (3)

20180611 CD Tinh Dong - Thay Tha (4)

20180611 CD Tinh Dong - Thay Tha (5)

20180611 CD Tinh Dong - Thay Tha (6)

20180611 CD Tinh Dong - Thay Tha (7)

20180611 CD Tinh Dong - Thay Tha (8)

20180611 CD Tinh Dong - Thay Tha (9)

20180611 CD Tinh Dong - Thay Tha (10)

20180611 CD Tinh Dong - Thay Tha (11)

20180611 CD Tinh Dong - Thay Tha (12)

20180611 CD Tinh Dong - Thay Tha (13)

20180611 CD Tinh Dong - Thay Tha (14)

20180611 CD Tinh Dong - Thay Tha (15)

20180611 CD Tinh Dong - Thay Tha (16)

20180611 CD Tinh Dong - Thay Tha (17)

20180611 CD Tinh Dong - Thay Tha (18)

20180611 CD Tinh - Thay Tha (21)

20180611 CD Tinh - Thay Tha (22)

20180611 CD Tinh - Thay Tha (23)

20180611 CD Tinh - Thay Tha (24)

20180611 CD Tinh - Thay Tha (25)

Tìm kiếm