Tam nhật Mừng lễ Thánh Clêmentê Maria Hofbauer ngày thứ I - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 13/03/2018

Thứ Ba, 13-03-2018 | 23:35:28

 Thánh Clêmentê Maria Hofbauer được gọi là Tổ Vị tổ phụ thứ II của Dòng Chúa Cứu Chuộc. Vì nếu Thánh Anphongsô Maria là vị sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế, đặt nền tảng, hướng đi và hoạt động thì Thánh Clêmentê Maria Hofbauer đã đưa Dòng Chúa Cứu Thế vượt qua rặng núi Alpes và lan tràn ở Âu Châu và thế giới.

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 13/03/2018

Khai mạc Tam nhật Mừng kính Thánh Clêmentê Maria Hofbauer, Tu sĩ Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế

13-03-2018 Tam Nhat Clemente I (1)

-17g30: Cầu nguyện với Thánh Clêmentê Maria Hofbauer -Hướng dẫn: Cha Phaolô Trần Hữu Dũng

– 18g00: Thánh lễ đồng tế -Đề tài: “Thánh Clêmentê, với sứ mạng đến với những người nghèo giữa một thế giới bị tổn thương.”

13-03-2018 Tam Nhat Clemente I (2)

Chủ tế Thánh lễ: Cha Bề trên Nhà Sàigòn Tôma Trần Quốc Hùng

13-03-2018 Tam Nhat Clemente I (3)

13-03-2018 Tam Nhat Clemente I (4)

13-03-2018 Tam Nhat Clemente I (5)

Giảng lễ: Cha Antôn Lê Ngọc Thanh

13-03-2018 Tam Nhat Clemente I (6)

13-03-2018 Tam Nhat Clemente I (7)

13-03-2018 Tam Nhat Clemente I (8)

13-03-2018 Tam Nhat Clemente I (9)

13-03-2018 Tam Nhat Clemente I (10)

13-03-2018 Tam Nhat Clemente I (11)

13-03-2018 Tam Nhat Clemente I (12)

13-03-2018 Tam Nhat Clemente I (13)

13-03-2018 Tam Nhat Clemente I (14)

13-03-2018 Tam Nhat Clemente I (15)

13-03-2018 Tam Nhat Clemente I (16)

13-03-2018 Tam Nhat Clemente I (17)

13-03-2018 Tam Nhat Clemente I (18)

 

Tìm kiếm

Tin mới