Rước kiệu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Thứ Năm, 28-06-2018 | 13:01:10

Hôm nay ngày lễ Đức Hằng Cứu Giúp Giáo xứ Đức Mẹ hằng Cứu Giúp Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, cùng các hội đoàn long trong mừng lễ Bổn Mạng, Thánh lễ bắt đầu bằng cuộc rước kiệu quanh Đền Đức Mẹ và quang sân Tu Viện…

27-06-2018 Ruoc Kieu Duc Me HCG (1)

27-06-2018 Ruoc Kieu Duc Me HCG (2)

27-06-2018 Ruoc Kieu Duc Me HCG (3)

27-06-2018 Ruoc Kieu Duc Me HCG (4)

27-06-2018 Ruoc Kieu Duc Me HCG (7)

27-06-2018 Ruoc Kieu Duc Me HCG (9)

27-06-2018 Ruoc Kieu Duc Me HCG (10)

27-06-2018 Ruoc Kieu Duc Me HCG (11)

27-06-2018 Ruoc Kieu Duc Me HCG (12)

27-06-2018 Ruoc Kieu Duc Me HCG (13)

27-06-2018 Ruoc Kieu Duc Me HCG (14)

27-06-2018 Ruoc Kieu Duc Me HCG (16)

27-06-2018 Ruoc Kieu Duc Me HCG (17)

27-06-2018 Ruoc Kieu Duc Me HCG (18)

27-06-2018 Ruoc Kieu Duc Me HCG (19)

27-06-2018 Ruoc Kieu Duc Me HCG (21)

27-06-2018 Ruoc Kieu Duc Me HCG (22)

27-06-2018 Ruoc Kieu Duc Me HCG (23)

27-06-2018 Ruoc Kieu Duc Me HCG (24)

27-06-2018 Ruoc Kieu Duc Me HCG (25)

27-06-2018 Ruoc Kieu Duc Me HCG (26)

27-06-2018 Ruoc Kieu Duc Me HCG (27)

27-06-2018 Ruoc Kieu Duc Me HCG (28)

27-06-2018 Ruoc Kieu Duc Me HCG (29)

27-06-2018 Ruoc Kieu Duc Me HCG (30)

27-06-2018 Ruoc Kieu Duc Me HCG (31)

27-06-2018 Ruoc Kieu Duc Me HCG (33)

27-06-2018 Ruoc Kieu Duc Me HCG (35)

27-06-2018 Ruoc Kieu Duc Me HCG (36)

27-06-2018 Ruoc Kieu Duc Me HCG (37)

27-06-2018 Ruoc Kieu Duc Me HCG (40)

27-06-2018 Ruoc Kieu Duc Me HCG (41)

27-06-2018 Ruoc Kieu Duc Me HCG (42)

27-06-2018 Ruoc Kieu Duc Me HCG (44)

27-06-2018 Ruoc Kieu Duc Me HCG (45)

27-06-2018 Ruoc Kieu Duc Me HCG (47)

27-06-2018 Ruoc Kieu Duc Me HCG (48)

27-06-2018 Ruoc Kieu Duc Me HCG (49)

27-06-2018 Ruoc Kieu Duc Me HCG (50)

27-06-2018 Ruoc Kieu Duc Me HCG (51)

27-06-2018 Ruoc Kieu Duc Me HCG (52)

27-06-2018 Ruoc Kieu Duc Me HCG (53)

27-06-2018 Ruoc Kieu Duc Me HCG (54)

27-06-2018 Ruoc Kieu Duc Me HCG (55)

27-06-2018 Ruoc Kieu Duc Me HCG (56)

27-06-2018 Ruoc Kieu Duc Me HCG (57)

27-06-2018 Ruoc Kieu Duc Me HCG (58)

27-06-2018 Ruoc Kieu Duc Me HCG (59)

27-06-2018 Ruoc Kieu Duc Me HCG (60)

27-06-2018 Ruoc Kieu Duc Me HCG (61)

27-06-2018 Ruoc Kieu Duc Me HCG (62)

27-06-2018 Ruoc Kieu Duc Me HCG (63)

27-06-2018 Ruoc Kieu Duc Me HCG (64)

27-06-2018 Ruoc Kieu Duc Me HCG (65)

27-06-2018 Ruoc Kieu Duc Me HCG (66)

27-06-2018 Ruoc Kieu Duc Me HCG (67)

27-06-2018 Ruoc Kieu Duc Me HCG (68)

27-06-2018 Ruoc Kieu Duc Me HCG (69)

27-06-2018 Ruoc Kieu Duc Me HCG (70)

27-06-2018 Ruoc Kieu Duc Me HCG (71)

27-06-2018 Ruoc Kieu Duc Me HCG (73)

27-06-2018 Ruoc Kieu Duc Me HCG (75)

27-06-2018 Ruoc Kieu Duc Me HCG (76)

27-06-2018 Ruoc Kieu Duc Me HCG (77)

27-06-2018 Ruoc Kieu Duc Me HCG (78)

27-06-2018 Ruoc Kieu Duc Me HCG (79)

27-06-2018 Ruoc Kieu Duc Me HCG (80)

27-06-2018 Ruoc Kieu Duc Me HCG (81)

27-06-2018 Ruoc Kieu Duc Me HCG (81b)

27-06-2018 Ruoc Kieu Duc Me HCG (82)

27-06-2018 Ruoc Kieu Duc Me HCG (83)

27-06-2018 Ruoc Kieu Duc Me HCG (84)

27-06-2018 Ruoc Kieu Duc Me HCG (85)

27-06-2018 Ruoc Kieu Duc Me HCG (86)

27-06-2018 Ruoc Kieu Duc Me HCG (87)

27-06-2018 Ruoc Kieu Duc Me HCG (88)

27-06-2018 Ruoc Kieu Duc Me HCG (89)

27-06-2018 Ruoc Kieu Duc Me HCG (90)

27-06-2018 Ruoc Kieu Duc Me HCG (91)

 

Tìm kiếm

Tin mới