Quý Cha Phú Dòng và Xóm Giáo 4 & 5 dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Thầy Micae

Thứ Tư, 30-01-2019 | 01:45:29

18g 00 ngày 29/01/2019 một số Cha… xuất thân từ Cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Phú Dòng cùng quý cha và anh chị em xóm giáo 4, 5 Gx Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cùng hieepjk dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Thầy Micae

29-01-2019 AE Phu Dong DL - Thay Ly Mau (1)

29-01-2019 AE Phu Dong DL - Thay Ly Mau (2)

29-01-2019 AE Phu Dong DL - Thay Ly Mau (3)

29-01-2019 AE Phu Dong DL - Thay Ly Mau (4)

29-01-2019 AE Phu Dong DL - Thay Ly Mau (5)

29-01-2019 AE Phu Dong DL - Thay Ly Mau (6)

29-01-2019 AE Phu Dong DL - Thay Ly Mau (7)

29-01-2019 AE Phu Dong DL - Thay Ly Mau (8)

29-01-2019 AE Phu Dong DL - Thay Ly Mau (9)

29-01-2019 AE Phu Dong DL - Thay Ly Mau (10)

29-01-2019 AE Phu Dong DL - Thay Ly Mau (11)

29-01-2019 AE Phu Dong DL - Thay Ly Mau (12)

29-01-2019 AE Phu Dong DL - Thay Ly Mau (13)

29-01-2019 AE Phu Dong DL - Thay Ly Mau (14)

29-01-2019 AE Phu Dong DL - Thay Ly Mau (15)

29-01-2019 AE Phu Dong DL - Thay Ly Mau (16)

29-01-2019 AE Phu Dong DL - Thay Ly Mau (17)

29-01-2019 AE Phu Dong DL - Thay Ly Mau (18)

29-01-2019 AE Phu Dong DL - Thay Ly Mau (19)

29-01-2019 AE Phu Dong DL - Thay Ly Mau (20)

29-01-2019 AE Phu Dong DL - Thay Ly Mau (21)

29-01-2019 AE Phu Dong DL - Thay Ly Mau (22)

29-01-2019 AE Phu Dong DL - Thay Ly Mau (23)

29-01-2019 AE Phu Dong DL - Thay Ly Mau (24)

29-01-2019 AE Phu Dong DL - Thay Ly Mau (25)

29-01-2019 AE Phu Dong DL - Thay Ly Mau (26)

29-01-2019 AE Phu Dong DL - Thay Ly Mau (27)

29-01-2019 AE Phu Dong DL - Thay Ly Mau (28)

29-01-2019 AE Phu Dong DL - Thay Ly Mau (29)

29-01-2019 AE Phu Dong DL - Thay Ly Mau (30)

29-01-2019 AE Phu Dong DL - Thay Ly Mau (31)

29-01-2019 AE Phu Dong DL - Thay Ly Mau (32)

29-01-2019 AE Phu Dong DL - Thay Ly Mau (33)

29-01-2019 AE Phu Dong DL - Thay Ly Mau (34)

29-01-2019 AE Phu Dong DL - Thay Ly Mau (35)

29-01-2019 AE Phu Dong DL - Thay Ly Mau (36)

29-01-2019 AE Phu Dong DL - Thay Ly Mau (37)

29-01-2019 AE Phu Dong DL - Thay Ly Mau (38)

29-01-2019 AE Phu Dong DL - Thay Ly Mau (39)

29-01-2019 AE Phu Dong DL - Thay Ly Mau (40)

 

Tìm kiếm

Tin mới