Nhân Vị

Thứ Năm, 14-09-2017 | 05:30:18

Nhân vị mỗi người phải được tôn trọng, 

vì tất cả chúng ta đều là hình ảnh của Thiên Chúa

Tìm kiếm