Nghi thức tẩn liệm và Thánh lễ cầu nguyện cho Thầy Gioan Trần Văn Thâm lúc 10h 00 Thứ Hai 08/10/2018

Thứ Hai, 08-10-2018 | 14:51:48

Sang nay lúc 10g 00 tại phòng khách Tu viện DCCT Sài Gòn Cha Giuse Nguyễn Thể Hiện Cố vấn Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam cùng với Cha Bề Trên Nhà Sài Gòn cùng quý Cha, quý Thầy và thân bằng quyến thuộc cùng toàn thể ông bà anh chị em quy tu bên linh cữu Thầy Gioan làm nghi thức Tẩn Liệm và Thánh lễ cầu nguyện cho Thầy:

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (1)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (2)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (3)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (4)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (5)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (6)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (7)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (8)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (9)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (10)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (11)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (12)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (13)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (14)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (15)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (16)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (17)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (18)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (19)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (20)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (21)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (22)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (23)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (24)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (25)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (26)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (27)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (28)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (29)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (30)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (31)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (32)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (33)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (34)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (35)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (36)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (37)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (38)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (39)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (40)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (41)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (42)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (43)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (44)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (45)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (46)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (47)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (48)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (49)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (50)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (51)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (52)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (53)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (54)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (55)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (56)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (57)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (58)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (59)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (60)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (61)

20181008 TL Tan Liem Thay Gioan (62)

 

Tìm kiếm

Tin mới