Nghi thức Nhập quan và Thánh lễ cầu nguyện cho Thầy Micae Lý Mẫu CSsR

Thứ Hai, 28-01-2019 | 13:58:51

Vào lúc 10g 00 Cha Giám Tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích chủ tế Thánh lễ, nghi thức nhập qua Thầy Micae Lý Mẫu, Tu sĩ thừa sai dòng Chúa Cứu Thế tại phòng khachsTu viện Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn

28-01-2019 Tl Nhap Quan T Ly Mau (1)

28-01-2019 Tl Nhap Quan T Ly Mau (2)

28-01-2019 Tl Nhap Quan T Ly Mau (3)

28-01-2019 Tl Nhap Quan T Ly Mau (4)

28-01-2019 Tl Nhap Quan T Ly Mau (5)

28-01-2019 Tl Nhap Quan T Ly Mau (6)

28-01-2019 Tl Nhap Quan T Ly Mau (7)

28-01-2019 Tl Nhap Quan T Ly Mau (8)

28-01-2019 Tl Nhap Quan T Ly Mau (9)

28-01-2019 Tl Nhap Quan T Ly Mau (10)

28-01-2019 Tl Nhap Quan T Ly Mau (11)

28-01-2019 Tl Nhap Quan T Ly Mau (12)

28-01-2019 Tl Nhap Quan T Ly Mau (13)

28-01-2019 Tl Nhap Quan T Ly Mau (14)

28-01-2019 Tl Nhap Quan T Ly Mau (15)

28-01-2019 Tl Nhap Quan T Ly Mau (16)

28-01-2019 Tl Nhap Quan T Ly Mau (17)

28-01-2019 Tl Nhap Quan T Ly Mau (18)

28-01-2019 Tl Nhap Quan T Ly Mau (19)

28-01-2019 Tl Nhap Quan T Ly Mau (20)

28-01-2019 Tl Nhap Quan T Ly Mau (21)

28-01-2019 Tl Nhap Quan T Ly Mau (22)

28-01-2019 Tl Nhap Quan T Ly Mau (23)

28-01-2019 Tl Nhap Quan T Ly Mau (24)

28-01-2019 Tl Nhap Quan T Ly Mau (25)

28-01-2019 Tl Nhap Quan T Ly Mau (26)

28-01-2019 Tl Nhap Quan T Ly Mau (27)

28-01-2019 Tl Nhap Quan T Ly Mau (28)

28-01-2019 Tl Nhap Quan T Ly Mau (29)

28-01-2019 Tl Nhap Quan T Ly Mau (30)

28-01-2019 Tl Nhap Quan T Ly Mau (31)

28-01-2019 Tl Nhap Quan T Ly Mau (32)

28-01-2019 Tl Nhap Quan T Ly Mau (33)

28-01-2019 Tl Nhap Quan T Ly Mau (34)

28-01-2019 Tl Nhap Quan T Ly Mau (35)

28-01-2019 Tl Nhap Quan T Ly Mau (36)

28-01-2019 Tl Nhap Quan T Ly Mau (37)

28-01-2019 Tl Nhap Quan T Ly Mau (38)

28-01-2019 Tl Nhap Quan T Ly Mau (39)

28-01-2019 Tl Nhap Quan T Ly Mau (40)

28-01-2019 Tl Nhap Quan T Ly Mau (41)

28-01-2019 Tl Nhap Quan T Ly Mau (42)

28-01-2019 Tl Nhap Quan T Ly Mau (43)

28-01-2019 Tl Nhap Quan T Ly Mau (44)

28-01-2019 Tl Nhap Quan T Ly Mau (45)

28-01-2019 Tl Nhap Quan T Ly Mau (46)

28-01-2019 Tl Nhap Quan T Ly Mau (47)

28-01-2019 Tl Nhap Quan T Ly Mau (48)

28-01-2019 Tl Nhap Quan T Ly Mau (49)

28-01-2019 Tl Nhap Quan T Ly Mau (50)

28-01-2019 Tl Nhap Quan T Ly Mau (51)

28-01-2019 Tl Nhap Quan T Ly Mau (52)

28-01-2019 Tl Nhap Quan T Ly Mau (53)

28-01-2019 Tl Nhap Quan T Ly Mau (54)

28-01-2019 Tl Nhap Quan T Ly Mau (55)

28-01-2019 Tl Nhap Quan T Ly Mau (56)

28-01-2019 Tl Nhap Quan T Ly Mau (57)

28-01-2019 Tl Nhap Quan T Ly Mau (58)

28-01-2019 Tl Nhap Quan T Ly Mau (59)

28-01-2019 Tl Nhap Quan T Ly Mau (60)

28-01-2019 Tl Nhap Quan T Ly Mau (61)

28-01-2019 Tl Nhap Quan T Ly Mau (62)

28-01-2019 Tl Nhap Quan T Ly Mau (63)

28-01-2019 Tl Nhap Quan T Ly Mau (64)

 

Tìm kiếm

Tin mới