Nghi thức di quan Thầy Gioan Trần Văn Thâm từ Nhà Dòng vào Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Thứ Tư, 10-10-2018 | 01:25:34

“Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. ” (Ga 14, 6) 20g 00 Di quan Thầy Pt Gioan Trần Văn Thâm Tu Sĩ thừa sai C.Ss.R – từ Phòng Khách Tu Viên DCCT Sài Gòn vào Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

20181009 Di Quan Thay Gioan (0)

20181009 Di Quan Thay Gioan (1)

20181009 Di Quan Thay Gioan (2)

20181009 Di Quan Thay Gioan (3)

20181009 Di Quan Thay Gioan (4)

20181009 Di Quan Thay Gioan (5)

20181009 Di Quan Thay Gioan (6)

20181009 Di Quan Thay Gioan (7)

20181009 Di Quan Thay Gioan (8)

20181009 Di Quan Thay Gioan (9)

20181009 Di Quan Thay Gioan (10)

20181009 Di Quan Thay Gioan (11)

20181009 Di Quan Thay Gioan (12)

20181009 Di Quan Thay Gioan (13)

20181009 Di Quan Thay Gioan (14)

20181009 Di Quan Thay Gioan (15)

20181009 Di Quan Thay Gioan (16)

20181009 Di Quan Thay Gioan (17) 20181009 Di Quan Thay Gioan (18) 20181009 Di Quan Thay Gioan (19) 20181009 Di Quan Thay Gioan (20) 20181009 Di Quan Thay Gioan (21) 20181009 Di Quan Thay Gioan (22) 20181009 Di Quan Thay Gioan (23) 20181009 Di Quan Thay Gioan (24) 20181009 Di Quan Thay Gioan (25) 20181009 Di Quan Thay Gioan (26) 20181009 Di Quan Thay Gioan (27) 20181009 Di Quan Thay Gioan (28) 20181009 Di Quan Thay Gioan (29) 20181009 Di Quan Thay Gioan (30) 20181009 Di Quan Thay Gioan (31) 20181009 Di Quan Thay Gioan (32) 20181009 Di Quan Thay Gioan (33) 20181009 Di Quan Thay Gioan (34) 20181009 Di Quan Thay Gioan (35) 20181009 Di Quan Thay Gioan (36) 20181009 Di Quan Thay Gioan (37)

Tìm kiếm

Tin mới