Mừng lễ Kính Thánh Clêmentê Maria Hofbauer - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giups 15/03/2019

Thứ Bảy, 16-03-2019 | 06:43:14

“Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói” (Lc 10, 1-3)

15-03-2019 St Clemente (1)

  • 17g30: Cầu nguyện với Thánh Clêmentê – Hướng dẫn : Cha Anphongsô Trần Ngọc Hướng
  • 18g00: Thánh lễ đồng tế –Đề tài : “Thánh Clêmentê- mẫu gương nên thánh trong Hội thánh”.

15-03-2019 St Clemente (2)

15-03-2019 St Clemente (3)

15-03-2019 St Clemente (4)

15-03-2019 St Clemente (5)

 

  • Chủ tế: Cha Phó Giám Tỉnh Đaminh Nguyễn Đức Thông
  • Giảng lễ: Cha Phaolô Nguyễn Văn Công

15-03-2019 St Clemente (6)

15-03-2019 St Clemente (7)

15-03-2019 St Clemente (8)

15-03-2019 St Clemente (9)

15-03-2019 St Clemente (10)

15-03-2019 St Clemente (11)

15-03-2019 St Clemente (12)

15-03-2019 St Clemente (13)

15-03-2019 St Clemente (14)

15-03-2019 St Clemente (15)

15-03-2019 St Clemente (16)

15-03-2019 St Clemente (17)

15-03-2019 St Clemente (18)

15-03-2019 St Clemente (19)

15-03-2019 St Clemente (20)

15-03-2019 St Clemente (21)

15-03-2019 St Clemente (22)

15-03-2019 St Clemente (23)

15-03-2019 St Clemente (24)

15-03-2019 St Clemente (25)

15-03-2019 St Clemente (26)

15-03-2019 St Clemente (27)

15-03-2019 St Clemente (28)

15-03-2019 St Clemente (29)

15-03-2019 St Clemente (30)

15-03-2019 St Clemente (31)

15-03-2019 St Clemente (32)

15-03-2019 St Clemente (33)

15-03-2019 St Clemente (34)

15-03-2019 St Clemente (35)

15-03-2019 St Clemente (36)

15-03-2019 St Clemente (37)

15-03-2019 St Clemente (38)

15-03-2019 St Clemente (39)

15-03-2019 St Clemente (40)

15-03-2019 St Clemente (41)

15-03-2019 St Clemente (42) 15-03-2019 St Clemente (43)

15-03-2019 St Clemente (44)

15-03-2019 St Clemente (45)

15-03-2019 St Clemente (46)

15-03-2019 St Clemente (47)

15-03-2019 St Clemente (48)

15-03-2019 St Clemente (49)

15-03-2019 St Clemente (50)

15-03-2019 St Clemente (51)

15-03-2019 St Clemente (52)

15-03-2019 St Clemente (53)

15-03-2019 St Clemente (54)

15-03-2019 St Clemente (55)

15-03-2019 St Clemente (56)

15-03-2019 St Clemente (57)

15-03-2019 St Clemente (58)

15-03-2019 St Clemente (59)

15-03-2019 St Clemente (60)

15-03-2019 St Clemente (61)

Tìm kiếm

Tin mới