Mt 25,40: Những người anh em bé nhỏ nhất của Đức Giêsu

Đức Giêsu nói: “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những người anh em bé nhỏ nhất của Ta, là các ngươi làm cho chính Ta.”

Vấn đề là: Ai là những người anh em bé nhỏ nhất của Đức Giêsu?

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube